مناقشهاليزهوارتشبرسركاهشبودجهنظامی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييسجمهور فرانس//ه با انتقاد از رييس س//تاد ارتش گفته است كه او هيچ راهي جز قبول كردن شرايطي كه تعيين كرده ندارد.

امانوئل ماكرون كه در عين حال فرمانده كل نيروهاي مسلح نيز هست، گفته اس//ت اگر چيزي برخالف ميل رييس س//تاد ارتش و در عين حال رييسجمهور فرانسه باشد، اين رييس ستاد ارتش است كه بايد با آن كنار بيايد. براساس گزارش نشريه ژورنال دوديمانش، او گفته است كه هيچ گونه مخالفت علني از جانب ارتش با حرفهايش را نخواهد پذيرفت.

اين اظهارات بعد از آن مطرح ميشود كه ژنرال پيير دوويليه، رييس ستاد ارتش فرانسه به يك كميته پارلمان گفته بود: اجازه نميدهم دولت بر سر كاهش بودجه سر به سر من بگذارد. ماكرون به ژورنال دوديمانش گفت: دوويليه همچنان از اعتماد كامل من برخوردار اس//ت به اين شرط كه سلسلهمراتب فرماندهي و چگونگي كاركرد آن را بداند.

دوويليه در پيامي در صفحه فيسبوك خود نوش//ت: هيچ كس لياقت اينكه همه كوركورانه از آن پيروي كنند را ندارد. بيش//تر آخرين پس//ت فيسبوك دوويليه يك نامه سرگش//اده به نيروهاي جديد ارتش فرانس//ه بود كه در آن اشارهاي به نام ماكرون نكرده بود.

ب//ا اي//ن حال رس//انههاي فرانس//وي گمانهزن//ي كردند ك//ه اين نامه اظهارنظرهاي قبلي رييسجمهور فرانس//ه را هدف قرار داده اس//ت. قرار است براساس دستور كار رسمي رييسجمهور فرانسه، دوويليه و ماكرون بعدازظهر جمعه با يكديگر مالقات كنند.

دولت فرانس//ه اخيرا از كاهش بودجه دفاعي س//ال 2017 اين كشور به منظور تضمين كاهش كس//ري بودجه خود به زير س//قف سه درصدي اتحاديه اروپا در س//ال 2017 خبر داد. روز چهارشنبه گذشته وزير دفاع جديد فرانس//ه حكم رييس ستاد ارتش اين كشور را براي يك سال ديگر تمديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.