تعديل فضاي رسانهاي بريتانيا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- دونالد ترامپ در جريان گفتوگو با ترزا مي نسبت به فضاي رس//انهاي انگليس عليه خود انتقاد كرده و از وي خواس//ته است تا اين مساله را اصالح كند.

سان با اشاره به سندي بدون تاريخ، عنوان كرد كه دونالد ترامپ به ترزا مي گفته است: اخيرا اخبار من در انگليس بهخوبي پوشش داده نميشود. براس//اس اين سند، ترزا مي پاس//خ داده است: خب، شما كه رسانههاي انگليس//ي را ميشناسيد. اين سند ميافزايد كه ترامپ گفته است: من هنوز ميخواهم به لندن سفر كنم اما عجلهاي ندارم. اگر بتواني اين مساله را حل كني، كارها خيلي راحتتر خواهد ش//د. زماني سفر ميكنم كه بدانم پوشش خبري بهتري خواهم داشت، نه پيش از آن. رييسجمهور آمريكا فكر ميكرد كه ترزا مي قادر است زمينه استقبال گرم از او را در انگليس فراهم سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.