قدرتكرهشماليبرایساختچندبمباتمي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دويچهوله- تحقيقات جديد مبتني بر عكسهاي ماهوارهاي نشان ميدهند كه كرهشمالي بيش از حدي كه گمان ميرفت، پلوتونيوم در اختيار دارد. اين كشور ميتواند آزمايش هستهاي ديگري انجام دهد. آمريكا در تيررس موشكهاي دوربرد اين كشور است. تاكنون گمان نميرفت كه كرهشمالي اين مقدار پلوتونيوم در اختيار داشته باشد.

اين نتيجهاي اس//ت كه كارشناسان با مطالعه عكسهاي ماهوارهاي به دست آوردهاند كه ميان سپتامبر 2016 تا ژوئن 2017 از آزمايشگاه مراكز هستهاي كرهشمالي برداشته شده است. يك سايت اينترنتي كه درخصوص تحوالت كرهشمالي اطالعرساني ميكند، اين مطلب را منتشر كرده است. دانشمندان دانشگاه معتبر جانهاپكينز در بالتيمور با سايت مزبور همكاري دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.