كاهش شديد دستمزد اعضاي داعش

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يورونيوز- خبرگزاري روسيه به تازگي مداركي را منتشر كرده كه در آن حقوق و دستمزدهاي ماههاي اخير اعضاي داعش مشخص است.

بر اين اس//اس حقوق اين افراد با توجه به وضعيت خانوادگي تاهل و يا تجرد افراد متفاوت است. كمترين ميزان حقوق 72 دالر در ماه براي يك عضو مجرد اين گروه تعيين شده و اين در حالي است كه حقوق يك عضو متاهل داراي فرزند ميتواند به رقم 256 دالر در ماه برسد. اعضاي بلندپايه داعش هم تا رقم 500 دالر در ماه حقوق و دستمزد دارند. افرادي كه در جنگ و در اثر حمالت نيروهاي ائتالف بينالمللي زخمي شدهاند از حقوق بااليي بهره ميبرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.