كنترل ارتش سوريه بر چاههاي نفتي در رقه

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- ارتش سوريه با حمايت جنگندههاي روسي چندين چاه نفتي را در جنوب غرب استان رقه تحت كنترل خود درآورد.

يك منبع نظام//ي اعالم كرد كه ارتش ميادين نفتي الوهاب، الفهد، دبيسان، القصير، ابو القطط، ابو قطاش و چند روستا را در منطقه صحرا در جنوبغرب استان رقه تحت كنترل خود درآورد. هدف بعدي ارتش س//وريه بازپسگيري منطقه السخنه، دروازه اس//تان دير الزور در شرق كشور در مرز با عراق است. ظرف روزهاي اخير ارتش سوريه و نيروهاي همپيمانش دستاوردهاي مهمي را در شمالشرق مناطق صحرايي در شهر قديمي تدمر رقم زدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.