بريتانيايیهاخواهانتوقففروشسالحبهعربستان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- اكثر انگليسيها خواهان آن هستند كه فروش تسليحات به عربستان سعودي كه به كشتار گسترده غيرنظاميان در جنگ داخلي يمن متهم است، پايان يابد.

نظرسنجيها نشان داد، اكثريت قاطع از مردم انگليس معتقدند كه اقدام لندن براي تامين سالح به ارزش چندين ميليارد پوند براي عربستان سعودي كار اشتباهي است. براساس اين نظرسنجي اكثر مردم نيز از دولت ميخواهندتاگزارشمربوطبهتامينبودجهافراطگراياندرانگليستوسط عربستان را كه انتشار آن توقيف شده با وجود خواست لندن براي داشتن رابطه با رياض منتشر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.