تظاهرات در پاريس در اعتراض به سفر نتانياهو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يورونيوز- صدها نفر در پاريس در اعتراض به سفر نخستوزير رژيم صهيونيستي به فرانسه تظاهرات كردند.

تظاهركنندگان اعتراض خود را نس//بت به سفر بنيامين نتانياهو به فرانسه نشان داده و از سياست شهركسازيها و محاصره تحميل شده بر غزه انتقاد كردند. رياستجمهوري فرانسه اعالم كرد كه ديروز مذاكراتي در پاريس ميان امانوئل ماكرون با نتانياهو برگزار ميش//ود كه طرفها در اين مذاكرات به بررس//ي درگيريهاي عربي اسراييلي و مسايل منطقهاي ميپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.