معماي نوسان بورس

Jahan e-Sanat - - NEWS - بینالملل

انتظارسرمايهگذاران اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه ب//ا اين فاصله نرخ بهره و تورم، هم نرخ رش//د س//رمايهگذاري و هم انتظار نرخ رشد كاهش پيدا كرده اس//ت، گفت: در اين شرايط انگيزه س//رمايهگذاران براي حضور در بازار سهام نيز با توجه به وجود فرصتهاي س//رمايهگذاري در بازار بدون ريس//ك با بازدهيهاي س//االنه باالي 22 درصد به ش//دت كاهش يافته است. به گفته وي، اين روزها تنها در بازار س//رمايه حضور سرمايهگذار جديد كمرنگ نشده بلكه در س//اير حوزهها مثل مس//كن، فعاليتهاي توليدي و بازرگاني نيز منابع و سرمايهگذاري جديد وارد نميشود. اسالميبيدگلي با تاكيد بر اينكه همه فعاالن اقتصادي و كارشناس//ان اع//الم كردهاند براي درم//ان وضعيت اقتصاد چ//ارهاي ج//ز كاهش نرخ بهره وج//ود ندارد، اظهار داش//ت: نرخ بهره اصليترين عامل بروز ركود در بازار است و مادامي كه برطرف نشود نبايد انتظار رونق بلندمدت از بازارها را داشت. رييس هياتمديره شركت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتي در ادامه عوامل خارجي ديگري را كه تاثير مهمي بر بازار دارند مورد توجه قرار داد و افزود: بروز برخي اتفاقها در كشورهاي منطقه سايه سنگيني بر سر بازار سرمايه انداخته است. اين دسته از اتفاقها ريسكهاي سيستماتيك هستند كه پيشبيني رفع و حذف آنها از اختيار كارشناسان اقتصادي خارج است. عواملدروني رييسهياتمديرهشركتمشاورسرمايهگذاري آرمان آتي افزود: همزمان با اين دو عامل، با عواملي مواجهيم كه در اختيار و كنترل فعاالن اقتصادي است اما نميتوان انتظار رفع آنها را در كوتاهمدت داشت. اسالميبيدگلي در ادامه به عوامل دروني اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر آن دسته از منابع كش//ور با اقتصاد بانك پايه كه در بازار سرمايه حاضر هستند از طريق ابزارهاي مختلف مش//ابه ابزارهاي بازار پول از بازار س//هام خارج ميش//وند. به همين دليل شاهد كاهش حجم جريان نقدينگي ورودي به بازار براي خريد سهام و افزايش فشار عرضه سهام به منظور جايگزيني منابع حاصل از آن هستيم. اين كارشناس بازار سرمايه، چهارمين عامل دخيل در شرايط سخت اين روزهاي بازار سرمايه را تنگناها و فشارهاي ش//ديد نقدينگي دانس//ت و گفت: در سالهاي گذشته شاهد حجم قابل توجه جريان نقدي و ورودي از طريق صندوقهاي بازنشستگي، تامين اجتماعي و شركتهاي سرمايهگذاري مستقيم و غيرمستقيم وابسته با بانكها به بازار سرمايه بوديم. به گفته اس//الميبيدگلي، طي دو س//ال گذشته به طور دائم اين جريان ورود نقدينگي با كندي مواجه شده تا جايي كه در سال گذشته به صفر نزديك ش//د و به مرور زمان متقاضيان خريد سهام تبديل به عرضهكنندگان اصلي سهام شدند. بر همين اساس در يكسال گذشته دائما شاهد عارضه مهمي در بازار بوديم كه هرگاه بازار تصميم به حركت صعودي داشت با حجم قابل توجه عرضه توسط اين دسته از بازيگران اصلي مواجه شد. وي تاكيد كرد: ترس سرمايهگذاران از احتمال عرضه مجدد در زمان طي روند صعودي در بازار باعث شد، نتوانيم روزهاي مثبت زيادي را در بازار تجربه كنيم. مهمترينعاملرشد ريي//س هياتمدي//ره ش//ركت مش//اور س//رمايهگذاري آرمان آتي با اش//اره به اينكه اصالح ن//رخ بهره مهمترين عامل رش//د بازار خواهد بود، گفت: آغ//از روند نزولي نرخ بهره ك//ه اي//ن روزها نويدش از س//وي مس//ووالن بانك مركزي داده ش//ده است، ميتواند يكي از كمكهاي اصلي براي بهبود بازار س//رمايه باشد. اسالميبيدگلي ادامه داد: به مرور زمان با كاهش فرصتهاي سرمايهگذاري با نرخهاي باالتر بخشي از سپردهها كه سررسيد ميشوند به سوي بازار سرمايه حركت ميكنند. وي در ادامه به يكسانس//ازي نرخ ارز اش//اره كرد و گفت: يكسانس//ازي و شفافيت نرخ ارز باعث حذف يك ريس//ك با اهميت از بازار س//رمايه ميش//ود. اس//الميبيدگلي به تنوع ابزارهاي مش//تقه در بورس مث//ل اوراق تبعي و اختيار معامل//ه اش//اره كرد و گفت: اي//ن اوراق باعث كاهش ريسك س//رمايهگذاري در بازار سهام، بهب//ود وضعيت جريان نقدينگ//ي و ورودي و افزايش تقاضا ميش//ود. وي در خاتمه تاكيد كرد: در كنار همه اين عوامل توصيه ميش//ود با تقويت فرهنگ سهامداري، سهم بازار سرمايه از پساندازهاي مردمي افزايش يابد و به طور طبيعي اين اقدام باعث شود جريان نقدينگي ورودي به بازار سرمايه افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.