رشد شاخصها در كشور اهرام ثالثه

Jahan e-Sanat - - NEWS - اتفاق

توانايي مصر براي پرداخت دومين قسطوامصندوقبينالملليپولموجب رشد شاخصها و اميد به بهبود اوضاع اقتصادي در اين كشور شد. به گزارش س//نا، س//رمايهگذاران خارجي در پي تزريقنقدينگيتازهبهسهامشركتهاي كوچك، توانستند موجب رشد شاخص در بازار سهام مصر شوند. بر اساس اين گ//زارش، صندوق بينالملل//ي پول در هفته گذش//ته با دريافت دومين قسط از وام مص//ر، برنامه اصالحات اقتصادي اين كشور را نيز مورد بازنگري قرار داد. پرداختدومينقسطواممصركهمبلغي بالغبر52/1 بيليوندالربودموجبشد باقيمانده قسط وام اين كشور به چهار بيليوندالركاهشيابد.رضايتيكهبين سهامداران بابت توانايي مصر از پرداخت دومين قسط به صندوق بينالمللي پول ايجاد ش//د، موجب رشد 3/3 درصدي شاخص EGX شد. در اين بين، بانك مركزي اين كشور نيز نرخ بهره را تا دو درصد افزايش داد. س//امه قريب، مدير تحقيقات تكنيكال در كارگزاري روتس اس//تاك در اين خصوص اظهار داشت: سرمايهگذاران خارجي استقبال زيادي از سهام شركتهاي مصري داشتند و حمايت اين قبيل سرمايهگذاران موجب هجوم سرمايهگذاران داخلي نيز خواهد شد. حجم معامالت در هفته گذشته در بورسمصربه86/1 بيليونسهمرسيد كهدرمجموع6/3 بيليونپوندمصربود. بر اين اساس شاخص صد شركت برتر مصربارشد5/1 درصديهمراهشد.در حالي كه ش//اخص EQUAL با رشد 1/4 درصدي معامالت را به پايان برد. در همين حال تازهترين تحليل كيتكونيوز نش//ان ميدهد كه تغيي//ر انتظارات و گمانهزنيهاي مربوط به نرخ بهره فدرال رزرو آمريكا موجب خواهد شد تا قيمت ط//ال در روزهاي آينده عملكرد بهتري داشتهباشد.

انتشارآمارهاياقتصادينااميدكننده در آمريكا طي روزهاي اخير به خصوص كاهش خردهفروش//ي و افت شاخص قيمت مصرفكننده موجب شده است تمايل سرمايهگذاران بينالمللي به بازار طال بار ديگ//ر بهبود يابد و پيشبيني ميشود اين روند طي روزهاي آينده نيز ادامه داشته باشد. براساس اين گزارش قيم//ت طال طي هفته گذش//ته براي نخستينبار در پنج هفته اخير با افزايش روب//هرو و با رش//د 1/5 درصدي همراه شده است. قيمت هر اونس نقره نيز در پايانمبادالتروزجمعهبه09/51 دالر رسيده و در هفتهاي كه گذشت بيش از س//ه درصد افزايش نشان داده است. به نظر ميرسد بازارهاي بينالمللي به سرعت نسبت به اظهارات اخير رييس فدرالرزرو آمريكا در نشس//ت دوروزه كنگره واكنش نشان داده است. اظهارات جانت يلن تا ح//د زيادي گمانهزنيها نس//بت به افزايش نرخ بهره فدرالرزرو طي ماههاي آينده را كاهش داده است. وي بار ديگر تاكيد كرده است كه فدرال رزرو به دقت تحوالت مربوط به نرخ تورم را زير نظ//ر دارد و هرگونه افزايش نرخ بهره طي ماههاي آينده تدريجي خواهد بود.تحليلگراناقتصاديمعتقدندانتشار آمارهاي جديد در آمريكا موجب شده احتمال افزايش نرخ بهره اين كشور تا پايان امسال كاهش يابد و اين مساله در روزهاي آينده به نفع قيمت و تقاضاي طال خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.