افت معامالت تاالر شيشهاي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در دومين روز دادوستدهاي تاالر شيشهاي در اين هفته شاخص كل با افت 38 واحديمواجهشدوحجممعامالتبهرقم247 ميليونسهمواوراقمالي رسيد. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران با 38 واحد افت نسبت به روز گذشته در تراز 79 هزار و 620 واحدي ايستاد و شاخص كل هموزن نيز با 15 واحد كاهش به رقم 17 هزار و 367 واحدي رسيد. شاخص آزاد شناور نيز كمتر از يك واحد افت كرد و ش//اخص بازار اول با 54 واحد افت به رقم 55 هزار و 60 واحدي رس//يد اما شاخص بازار دوم با رشد 77 واحدي خود در تراز 177 هزار و 574 واحدي نشست. نماد خدمات انفورماتيك، ملي صنايع مس ايران و ايرانخودرو هر يك به ترتيب با ‪29 43،‬ و هشت واحد تاثير منفي در دماسنج بازار سرمايه بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشتند. در طرف مقابل فوالد مباركه اصفهان، پتروش//يمي جم و مخابرات ايران به ترتيب با ‪19 42،‬ و 17 واحد تاثير مثبت سعي كردند شاخص كل را در تراز باالتري قرار دهند. در دومين روز معامالت اين هفته در گروه فلزات اساس//ي نمادهاي سهامي ذوبآهن اصفهان، فوالد مباركه اصفهان و كالسيمين با رشد كمتر از يك درصد مواجه شدند و نمادهاي لوله و ماشينسازي ايران، ملي صنايع مس ايران، فرآوري مواد معدني ايران از جمله نمادهايي بودند كه در اين گروه قيمت پايانيشان كاهش پيدا كرد. در گروه محصوالت شيميايي قيمت سهام اكثريت شركتها در كانال كاهشي قرار گرفت هرچند اين كاهش چندان ملموس نبود و تعدادي از نمادها نيز با روند افزايشي مواجه بودند. عالوه بر اين اكثريت خودروييها نيز روند رو به كاهش در قيمت پاياني داش//تند با اين توضيح كه در تعداد زي//ادي از اين نمادها اين روند كاهش//ي چندان ملموس نبود هرچند نماد آهنگري تراكتورسازي ايران بيش از چهار درصد و نماد چرخشگر نزديك به 2/5 درصد افت داشتند. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 205 ميليارد تومان رس//يد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 742 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 41 هزار و 608 نوبت دادوس//تد بود. از جمله دادوس//تدهاي درونگروهي روز گذشته ميتوان به معامالتي در نماد بانك انصار، فوالد مباركه اصفهان، فوالد اميركبير كاشان و ايرانترانسفو اشاره كرد. نماد بانك انصار روز گذشته عنوان بيشترين حجم و ارزش معامله را به خود اختصاص داد. همچنين در پايان معامالت تاالرهاي بورس اوراق بهادار تهران روز گذش//ته پنج نماد بازگشايي و هفت نماد متوقف شد. به گزارش بورس تهران،گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو،سرمايهگذاريصنعتنفت،صنعتي جامدارو، گروه صنعتي سپاهان پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي و مهركام پارس پس از برگزاري مجمع عمومي عاديساالنهبدونتقسيمسودنقديبازگشاييشدند.همچنيننمادمعامالتي ش//ركتهاي فوالد آلياژي ايران، مهندسي حملونقل پتروشيمي، توليدي گرانيت بهسرام، بيمه پارسيان، آهنگري تراكتورسازي ايران، بانك كارآفرين و سيمان تهران جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.