افزايش 2 برابري پرداخت سود در بازار سهام

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در هفته گذش//ته بي//ش از 974 ميليارد و 353 ميليون ريال انواع سود به 2436 سرمايهگذار پرداخت شد. به گزارش سمات، معاون عمليات شركت س//پردهگذاري مركزي همچنين در هفت//ه گذش//ته 71 م//ورد اص//الح مش//خصات و تعداد پنج وكالتنامه را تاييد كرد. بر اساس اين گزارش، در معامالت هفته گذشته فرابورس ايران ش//ش هزار و 900 نفر با استفاده از اوراق حقتقدم تسهيالت مسكن وارد فرآين//د دريافت تس//هيالت از بانك مسكن شدند.

حجم معامالت حقتقدم تسهيالت مس//كن در هفته منتهي به 23 تير بي//ش از 375 هزار برگ//ه اوراق بود. معامالت حقتقدم تسهيالت مسكن از سال 89 در شركت فرابورس ايران آغاز ش//ده كه هماكنون بيش از 20 نماد حقتقدم تس//هيالت مسكن در اين شركت معامله ميشود. براساس بخش//نامه بانك مس//كن نرخ سود تسهيالت خريد خانه، فروش اقساطي و جعال//ه تعمير مس//كن از 18/5 به 17/5 درص//د كاه//ش يافته و مدت زمان بازپرداخت تعيين ش//ده است. سقف فردي تسهيالت خريد از محل گواهي حقتقدم استفاده از تسهيالت مسكن در تهران 600 ميليون ريال، در مراكز اس//تانها و شهرهاي باالي 200 هزار 500ر//فن ميليون ريال و س//اير مناطق ش//هري 400 ميليون ريال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.