بازگشت7 شركتپااليشگاهيبهپرتفويسهامعدالت

Jahan e-Sanat - - NEWS - آمار

هي//ات تطبيق مصوب//ات، مصوبه دولت مبني بر خروج هفت ش//ركت پااليش//گاهي از پرتفوي سهام عدالت را مغاير قان//ون اعالم كرد. محمدرضا پورابراهيميداوراني، رييس كميسيون اقتص//ادي مجل//س در گفتوگ//و با خانه ملت از بازگش//ت هفت شركت پااليش//گاهي به پرتفوي سهام عدالت خبر داد و گفت: هيات تطبيق مصوبات با قوانين مصوبه دولت مبني بر خروج هفت ش//ركت پااليشگاهي از پرتفوي سهام عدالت را مغاير قانون اعالم كرد كه در همين راستا اين هفت شركت به سبد سهام عدالت بازميگردند.

نماين//ده م//ردم كرم//ان و راور در مجلس ش//وراي اس//المي در تشريح فرآيند بررس//ي خروج هفت شركت پااليشگاهي از پرتفوي سهام عدالت در هيات تطبيق مصوبات افزود: براساس مكاتبه كميس//يون اقتص//ادي هيات تطبيقمصوباتدربارهاينمصوبهدولت راي اوليه خود را صادر و به دولت اعالم ك//رد اگر دولت اعتراضي نميكرد اين مصوبهبرايرييسمجلسارسالوابالغ ميشد. پورابراهيمي با بيان اينكه دولت به نظر هيات تطبيق مصوبات اعتراض كرده و نامهاي به هيات تطبيق مصوبات ارسال كرده است، ادامه داد: كميسيون اقتص//ادي نام//ه دولت را بررس//ي و مواردي كه مغاير با قوانين و مقررات ب//وده را احص//ا و به هي//ات تطبيق ارس//ال كرد كه در اين نشست نامه دولت و جوابيه كميسيون اقتصادي بررسي و در نهايت با راي قاطع نظر كميس//يون اقتصادي تصويب ش//د. وي يادآور شد: بر اين اساس مصوبه هيات دولت مبني بر تغيير در پرتفوي سهام عدالت خالف قانون و مقررات شناخته شد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اس//المي با بيان اينكه خروج هفت شركت از پرتفوي سهام عدالت رويه نادرست و غلطي دركشور ايجاد ميك//رد، تصريح كرد: دول//ت با اين رويه نشان ميداد ميتواند هر اقدامي با پرتفوي س//هام عدالت انجام دهد و هر ش//ركت توانمن//دي را خارج و هر ش//ركت غيرتوانمندي را به اين پرتفو اضافه كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.