ارج همچنان سرگردان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بيش از يكسال از تعطيلي كارخانه ارج ميگ//ذرد. در اين مدت فقط بحث پيدا كردن سرمايهگذار براي احياي اين واحد توليدي و ساير واحدهاي قديمي مانند آزمايش مطرح بود اما در نهايت هنوز اين رايزنيها جواب نداده و خبري از احياي اين واحدها نيست.

خردادماه سال گذشته بود كه خبر تعطيلي كارخانه قديمي لوازم خانگي »ارج« رس//انهاي و به دنب//ال آن موج جدي//دي از توج//ه مردم و مس//ووالن ب//ه اين كارخانه قديمي جلب ش//د به نحوي ك//ه هر كس با ابراز تاس//ف به بيان موضعگيريهايي در مورد تعطيلي كارخانه ارج پرداخت.

البته اين كارخانه در طول سالهاي اخي//ر با بروز مش//كالت مالي و حضور برندهاي مختلف خارجي س//هم قابل توجهي از ب//ازار را در اختيار نداش//ت و با توجه به ماش//ينآالت كهنه ديگر قادر به توليد محص//والت متنوع لوازم خانگي نبود. آنچهگذشت بهروز نشدن ماشينآالت و انتصاب مدي//ران دولتي در اي//ن كارخانه باعث شد نتواند از پتانسيل خود براي توليد محصوالت روز اس//تفاده كند بهنحوي كه در چند سال اخير تصميم به فروش اين كارخانه گرفته شد، حتي بخشي از اين كارخانه در اختيار ايرانخودرو قرار گرفت تا بهعنوان پاركينگ خودرو از آن استفاده كند.

در نهايت تشديد مشكالت براي اين واحد توليدي بهحدي شد كه مديران اين واحد توليدي در خردادماه سال گذشته تصميم به تعطيلي رسمي آن گرفته و ماش//ينآالت كهنه آن را براي فروش گذاشتهاند،ايندرحالياستكهكارخانه ارجدرمقطعيبهعنوانسوپرماركتلوازم خانگي ضمن برندس//ازي، ان//واع لوازم خانگي را توليد ميكرد.

برخ//ي واردات بيرويه لوازم خانگي از كشورهاي ديگر را دليل تعطيلي ارج ميدانس//تند و عدهاي ديگر عدم توجه دول//ت به حل مش//كالت توليدكننده داخلي را عامل اصلي اين موضوع اعالم ميكردند.

از ط//رف ديگر دولتيه//ا و به ويژه وزارت صنعت به توجيهات خاص خود در م//ورد اين اتف//اق پرداختند و حتي وزير صنعت با بيان اينكه از مدار خارج ش//دن اين واحدهاي صنعتي به داليل متع//دد نظير قدمت، عدم نوس//ازي و بهروز نشدن، شرايط بازار، اختالف بين شركاو...بودهتعطيليآنراكامالطبيعي عنوان كرد.

در همان روزهايي كه بازار نقلقولها در مورد چراي//ي تعطيلي كارخانه ارج مطرح بود، وزير صنعت با اشاره به اينكه هماكنون گزارش كارخانه ارج روي ميز من اس//ت، گفته بود: در حال بررس//ي جزييات آن هس//تم البته پيش از اين عدهاي را براي تحقيق درباره كارخانه ارج مامور كرده بودم كه براساس آن متوجه شدم عمده س//هام اين كارخانه يعني چيزيحدود57 درصدآنبينسهگروه خصولتيها، شركتهاي سرمايهگذاري ...و تقسيم شده است.

نعمتزاده معتقد بود: اين سه گروه سهام را گرفتهاند و كارخانه را در طول زمان دوش//يدهاند و هيچ اقدامي براي نوسازي كارخانه خود انجام ندادهاند. به هر حال كارخانهاي كه قدمت تجهيزات و قطعات//ش ب//ه حدود 40 س//ال قبل ميرسد، نياز به نوسازي دارد. من عامل اصلي تعطيلي اين كارخانه را فرسودگي آن ميدانم. بعد از گذش//ت چند ماه از اظهارنظر وزير صنعت، هاشمي مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنع//ت نيز اعالم كرد كه وزارتخانه در تالش براي تعيينتكليف كارخانههاي ايراني تعطيل ش//ده است و حتي وزير صنعت دس//تور اكي//د داده كه پيگير واگذاري اين كارخانه باش//يم به همين منظور با مسووالن بانك ملي صحبت كردهايم كه به هيچوجه واگذاري كارخانه ارج در همين راستا به سرمايهگذاري كه قصد استفادهاي غير از توليد لوازم خانگي

را دارد، انجام نش//ود و به نظر ميرسد در نهايت ت//ا دو ماه آينده اين كارخانه تعيينتكليفشود.

در حال حاضر بيش از يكس//ال از تعطيلي كارخانه ارج ميگذرد اما در اين مدت فقط بحث پيدا كردن سرمايهگذار براي احياي اين واحد توليدي و س//اير واحدهاي قديمي مانند آزمايش مطرح ب//ود اما در نهايت هن//وز اين رايزنيها ج//واب ن//داده و خب//ري از احياي اين واحدها نيست.

افشار بهعنوان يكي از اعضاي انجمن ل//وازم خانگي در م//ورد داليل حضور س//رمايهگذاري در واحدهاي توليدي قديم//ي از جمل//ه ارج و آزماي//ش به تسنيم گفت: واردات محصوالت لوازم خانگي هر روز در حال افزايش اس//ت و به همين دليل ديگر سرمايهگذار رغبتي براي حضور در اين حوزه ندارد.

بيشاز05 درصدسهامكارخانه ارج در اختيار بانك ملي است

وي اضافه كرد: نرخهاي باالي سود بانكي هم عاملي ش//ده تا مردم ديگر تمايل//ي به فعالي//ت در بخش توليد نداشته باشند.

نورپور ديگر فعال حوزه لوازم خانگي هم در همين ارتباط گفت: بيش از 50 درصد س//هام كارخان//ه ارج در اختيار بانك ملي ق//رار دارد و اين عامل باعث ش//ده تا نقش وزارت صنعت در جذب س//رمايهگذار براي احي//اي اين واحد توليدي كمرنگ باشد.

وي ب//ا اعالم اينك//ه برخالف تمام صحبتها كه بانكها نبايد بنگاهداري كنند اما بانك ملي همچنان سهم قابل توجهي از سهام كارخانه ارج را در اختيار دارد، افزود: اگر قرار بر حضور سرمايهگذار اس//ت، باي//د بانك ملي س//هام خود را بفروش//د كه هنوز در اين رابطه اقدامي را انجام نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.