در طراحي و توليد پوشاك از دنيا عقب هستيم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- معاون وزير صنعت درخصوص نوسازي تجهيزات صنعت نساجي گفت: قرار نيست ما در تمام حوزهها ورود كنيم.

منصورمعظميادامهداد:بهماتكليفكردهاندمشكالتشركتبافتبلوچ را حل كنيم كه ما ورود كردهايم و در حال حاضر ماشينآالت را خريداري كرده و وارد كردهايم.

اينمقاممسوولتاكيدكرد:اماواقعيتايناستكهصنعتنساجيكشور حالخوبيندارد.اينصنعتنيازمندچندكارجديبرايبهبوداست.نخستين كار اين است كه نوسازي در تجهيزات و ماشينآالت صورت پذيرد.

وي افزود: نكته دوم حمايتهاي دولت در مورد تعرفههاست و نكته سوم هم اين است كه دولت به بخش خصوصي براي تامين منابع كمك كند.

معظمي تصريح كرد: به عنوان يك مصرفكننده پوشاك و محصوالت نساجي ميگويم سليقه مشتري داخلي از مصرف توليدات داخل به سمت توليدات خارجي رفته و اين بسيار خطرناك است. بايد اين سوال را پرسيد كه توليدات ترك چه مزيتي دارد كه ما نميتوانيم در كارخانجات نساجي و پوشاك داخل آن را توليد كنيم؟

وي با اشاره به سهم صنعت نساجي در صنايع كشور گفت: اين صنعت به لحاظ پيچيدگي بسيار سادهتر از صنايع ديگري است كه ما توانستيم در آنها پيشرفت كنيم. پس حتما ميتوانيم در بخش پوشاك هم مشكالت را حل كنيم و با سرمايهگذاريهايي كه انجام ميدهيم، بازارهاي خارجي را هم به دست آوريم همانطور كه در صنايعي مانند پتروشيمي و قطعهسازي توانستيم اين كار را انجام دهيم.

رييس هيات عامل ايدرو تصريح كرد: علت اينكه در صنعت نس//اجي نتوانستيم بازارهاي بينالمللي را به دست بگيريم، اين است كه اين صنعت نتوانسته خود را با تكنولوژي روز دنيا به روز كرده و در زمينه توليد و طراحي از دنيا عقب مانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.