سهم 40 درصدي زنان از جمعيتي كه در 3 سال اخير وارد بازار كار شدهاند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گزارشحقوقودستمزدسال59 منتشرشد.براساسيافتههاياينگزارش، مشاركت زنان در بازار كار در سه سال اخير افزايش داشته است.

بنا بر دادههاي گزارش حقوق و دستمزد، 40 درصد از كساني كه طي سه سال گذشته وارد بازار كار شدهاند، زن هستند.

براساس اين گزارش حضور زنان در شركتهاي بينالمللي فعال در كشور92، در شركتهاي خصوصي 32 و در سازمانهاي دولتي 20 درصد است.

گزارش حقوق و دستمزد حضور زنان در سطوح غيرمديريتي را 39 درصد، در سطح مديران مياني 25 و در سطوح مديريتي عالي را تنها 19 درصد از سهم بازار كار اعالم كرده است.

به گ//زارش فارس يافتههاي ديگري از اين گزارش، ميزان فعاليت زنان در گروههاي شغلي مختلف را مدنظر قرار داده است. برمبناي اين يافتهها حضور زنان در حيطه منش//يگري و امور دفتري 60 درصد، در امر ترجمه و ترجمه همزمان 54 درصد و در حيطه طراحي و هنر 50 درصد است.

گزارشحقوقودستمزد59 براساسنظرسنجيازبيشاز001هزارنيروي شاغلدر82 گروهشغليمختلفدرسراسركشورتوليدشدهاست.برايمطالعه نسخه كامل اين گزارش آن ميتوانيد به وبسايت www.IranTalent.com مراجعهكنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.