برنامههاي ايرانخودرو براي اصالح تركيب سبدداراييها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايكوپرس-قائممقامارشدمديرعاملگروهصنعتيايرانخودروجزييات اقدامات و برنامههاي ايرانخودرو براي اصالح تركيب سبد داراييها با هدف بهبود كارايي شركتهاي زيرمجموعه را اعالم كرد.

عباس ملكيتهراني در تشريح اين برنامهها و اقدامات گفت: جمع ارزش سهامشركتهايواگذارشدهايرانخودرودرسالمالي59 معادلمبلغسه هزارو73 ميلياردريالبودهاست.

وي افزود: اجراي اين برنامه موجب افزايش درآمدهاي ايرانخودرو از محل واگذاريداراييهايمازادشدهاست.ملكيتهرانيبااشارهبهتحولساختاري ايجادشده در فضاي صنعت خودرو در دولت تدبير و اميد و به ويژه پس از اجرايي شدن برجام گفت: از جمله اهداف اقتصادي دولت تدبير و اميد ايجاد تعادلدربازارهايمختلفنظيربازارهايكاال،سرمايه،مسكنوپولبودهاست و خوشبختانه دولت در اين مسير تعامل سازندهاي با اقتصاد جهاني در عين توجه به تحكيم بنيانهاي اقتصاد داخلي را مدنظر قرار داده است.

وي تاكيد كرد: شركت ايرانخودرو نيز همسو با فضاي بانشاط ايجادشده ناشي از عملكرد حوزه سياست خارجي در دولت يازدهم، سياست اصالح ساختار سبد داراييهايش را در دستور كار قرار داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.