يكبار براي همیشه توقیف را از بین ببريم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: »ما ميخواستيم يكبار براي هميشه اين مفهوم توقيف را از اذهان پاك كنيم. فيلم يا مجوز ميگيرد يا نميگيرد.«

سيدرضا صالحياميري در حاشيه نشست چشمانداز تئاتر استانها كه در تماشاخانه »سنگلج« برگزار شد با بيان اينكه تئاتر بايد به موضوعات اجتماعي ورود كند، گفت: امروز بايد تئاتر پاسخگوي مسايل اجتماعي ايران باشد. من مسايل اجتماعي ايران را در 10 مورد )در اين نشست( برشمردم كه مهمترين آنها، بحث اخالق اجتماعي، امنيت اجتماعي، سبك زندگي، سازگاري اجتماعي و انسجام اجتماعي است در مجموع جهتگيري تئاتر بايد به سمت پاسخ به موضوعات اجتماعي باشد. فرياد و مظلوميت »آتنا«ها تا »ستايش«ها پيامهاي تلخي است او ادامه داد: يكي از نكاتي كه به نظر من بسيار مهم است، بحث سازگاري اجتماعياست.شماخشونتراميبينيدكهازنقاطمختلفايرانگزارشميشود. افول اخالق و فرياد مظلوميت »آتنا« تا »ستايش« پيامهاي تلخي در جامعه اسالمي است. من معتقدم سينما و تئاتر، شعر، ادبيات و كتاب ما بايد در اين عرصهها وارد شوند و در جهت كاهش آسيبهاي اجتماعي كمك كنند.

وير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به اينكه در وزارتخانه، ستادي را براي اين كار تعريف كردهام، بيان كرد: بنده بهعنوان عضو ش//وراي عالي اجتماعي كش//ور مس//ووليت دارم كه از منظر فرهنگي در جهت آسيبشناسي فعاليت كنيم. خوشبختانه اين ستاد فعال شده است و اقدامات جدي انجام داده و ما با مديران براي پيدا كردن راهحل گفتوگو داشتهايم. درحوزهنشردربهترينوضعيتبعدانقالببهسرميبريم صالحياميري كه در جمع خبرنگاران س//خن ميگف//ت، با بيان اينكه ب//ه اعتقاد من، در حوزه نش//ر كت//اب در بهترين وضعيت بع//د از انقالب بهس//ر ميبريم، گفت: به 83 هزار عنوان كتاب مجوز نشر داده شده است. خوشبختانه مجموعه مولفان نسبت به خطوط زرد و قرمز نطام واقف هستند و يك هماهنگي ذهني و فكري شكل گرفته و ما آزادي نشر، قلم و بيان را قبول داريم و وظيفه ما ايجاد فضاي الزم براي نش//ر و قلم اس//ت. ولي بايد چارچوبهاي ارزشي- فرهنگي نظام را رعايت كنيم و در اين خصوص تعارف هم نداريم. ممكن است در اين 83 هزار مجوز هم چند مورد مشكل داشته باشند كه آنها را نيز رفع خواهيم كرد.

او در پاسخ به سوالي مبني بر ارايه كتابهاي »غيراخالقي« در كتابفروشيها و دستفروشيها بيان كرد: كتابهايي كه شما از آنها نام برديد، حتما غيرقانوني است و كتابهاي بدون مجوز و غيرقانوني را با هماهنگياي كه با قوه قضايي و نيروي انتظامي داشتهايم با مداخله جدي آنها به سرعت در يكسال اخير كاهش دادهايم. اگر امروز گزارشي به همكاران ما داده شود ظرف كمتر از دو يا سه روز نيروي انتظامي اقدام قانوني انجام خواهد داد.

صالحياميري درخصوص يكي، دو فيلمي كه اخيرا حواشي براي اكران آنها بهوجود آمده، افزود: نظام پروانه س//اخت و نمايش و اكران، يك نظام قانونمندي اس//ت كه روال جاري دارد و هيچكس در آن مداخلهاي ندارد. اعضايي كه براي ش//وراي س//اخت و نمايش انتخاب شدهاند از بهترينهاي حوزه فرهنگ هستند و صاحب صالحيت هستند و هيچكس در صالحيت حرفهاي و اخالقي آنها ش//بههاي ندارد. يك روحاني هم در اين جمع براي نظارتهاي ديني و فقهي حضور دارد. در مجموع ساالنه در سازمان سينمايي صدها مورد فيلم كوتاه و بلند را مجوز ميدهيم و بعضي از اين فيلمها نيز از طرف سازمان مجوز نميگيرند. سياست سازمان سينمايي ما اين است كه اصالح//ات را اعالم ميكند و در صورت انجام اصالحات دوباره براي پروانه نمايش بررسي ميشود و در نهايت تاييد خواهد شد. چيزيبهاسمتوقيفدرادبياتنمايشيغلطاست او ادامه داد: ما ميخواس//تيم يكبار براي هميش//ه اين مفهوم توقيف را از اذهان پاك كنيم. فيلم يا مجوز ميگيرد يا نميگيرد. چيزي به اسم توقيف در ادبيات نمايشي غلط است. اكثريت قريب به اتفاق فيلمها مجوز ميگيرند و بقيه نيز كه نميگيرند بايد اصالحات را اجرا كنند. مثال يكي از فيلمها تهيهكننده و كارگردان تمايلي به اصالح ندارند به همين دليل به نظر ما اين فيلم قابليت اكران نيز نخواهد داشت.

وزير ارش//اد با اشاره به برخي حواشي فيلمها ادامه داد: اما به جاي قضاوت عجوالنه اين كار را به نظامهاي تخصصي بسپاريد. حوزه سينمايي از يك نظام استاندارد برخوردار است و مطابق آن عمل ميكند و همه مالحظات اقتصادي و اجتماعي فرهنگي و هنجارهاي الزم را توجه ميكند و چنانچه چالشي در اين خصوص باشد بايد گزارش كنند و براساس آن در همان شورا بايد مجددا به تصميم برسد.

صالحيامي//ري در پايان گفت: در فرآيند مجوز فيلمها نه وزير و نه رييس سازمان سينمايي و نه هيچ سازمان ديگري مداخله ندارد بلكه در روند قانوني خودش بررسي ميشود. ما در دولت آقاي روحاني گفتهايم كه گوش شنوايي داريم و معتقد هستيم كه حتما بايد نقد را بشنويم و به آن پاسخ دهيم و همچنين بايد حساسيت الزم نسبت به حساسيتهاي ديني داشته باشيم و فيلمها حتما بايد ارزشهاي ديني و اخالقي را تبليغ كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.