موزه دستگاه تهويه ندارد، اثر جديد ميخرند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس هياتمديره انجمن نقاشان ايران درباره خري//دن اثر كمالالملك در »حراج تهران« توسط موزه هنرهاي معاصربهقيمتيكميلياردو051ميليون تومانگفت:وقتينيازاستدستگاههاي تهويه و موكتهاي موزه عوض شوند و بخش گنجينه استانداردس//ازي شود، چگونه چنين مبلغي را هزينه ميكنند و براي گنجينه اثر ميخرند؟!

معصومهمظفري،رييسهياتمديره انجمن نقاشان در گفتوگو با ايسنا بيان ك//رد: اعتراض ما در وهل//ه اول به اين نبود كه چرا براي موزه اثري خريدهاند و چ//را اين اثر متعل//ق به كمالالملك است؛ نقاشي كمالالملك كار با ارزشي اس//ت و در اين موضوع ش//كي وجود ندارد. مساله ما اين است كه مسووالن موزه هنرهاي معاصر ميگويند، بودجه نداريم و ميخواهيم آثار گنجينه را به آلمان بفرس//تيم تا در قبال آن بتوانيم آث//ار را مرمت كني//م، آنوقت چنين كاري انجام ميشود.اين نقاش يادآوري ك//رد: موزه هنرهاي معاص//ر تهران در سالهاي گذش//ته اثر خريده است اما نه براي گنجينه، بلكه براي حمايت از هنرمندان. اين خريدها به اين صورت نبوده است كه آثار شاخص به گنجينه موزه بروند.مظفري در ادامه گفت: وقتي آقاي مرادخاني، معاون امور هنري وزارت ارش//اد در يك//ي از صحبتهاي خود ميگويد ما حتي يك كار هم نميتوانيم به گنجينه موزه هنرهاي معاصر اضافه كنيم، چه ميش//ود كه اي//ن خريدها را انج//ام ميدهند؟رييس هياتمديره انجمن نقاش//ان ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتخاب و خريدن يك اثر هنري متعلق به دوران قاجار براي موزه هنرهاي معاصر تهران درست بود؟ بيان كرد: فرض كنيد موزه به هيچچيز نياز ندارد و همه بخشهاي آن اس//تاندارد اس//ت و قصد خريد اث//ر دارد، آن وقت بايد براي خري//دن آثار هنري با هدف اضافه شدن به گنجينه موزه با شورايي تخصصي مشورت ميشد.

او توضيح داد: زماني كه ما اعتراض خود را در زمينه خريد اثر توسط موزه از »حراج تهران« به آقاي مالنوروزي، مديركل دفتر هنرهاي تجسمي وزارت ارش//اد گفتيم، پاسخ داد كه قرار بود آثار ديگري تهيه شوند، اما اين اثرها را خريديم. او هيچ توضيح مشخصي درباره چراي//ي انتخاب اين آثار به ما نداد. م//ن تخصصي در قيمتگذاري و ارزشگ//ذاري آثار ندارم اما خريدن يك اثر هنري براي مجموعهاي به اين بزرگي بايد ش//رايط و مراحلي از نظر تاييد اصالت و قيمتگذاري داش//ته باشد، ولي ما اصال در جريان نيستيم كه اين كارها قبال انجام شده يا خير. اي//ن نقاش درباره ادعاي جعلي بودن تابلوي ارائهش//ده از سهراب سپهري در »حراج ته//ران« نيز گفت: من به حوزه حراج وارد نميشوم، چون اين رويداد س//ازوكار خود را دارد. من كار سهراب سپهري را از نزديك نديدهام و متخص//ص تش//خيص اصل يا كپي بودن اثر هم نيس//تم، اما موضوعهاي پيشآمده نش//ان ميدهد كه بايد در خيلي از حوزهها شفاف حركت كنيم تا اينگونه مسايل پيش نيايد.

مظف//ري اضافه ك//رد: انجمنهاي تخصصي وجود دارد كه ميتوانند واقعا كمككننده باشند و مسووليتهايي را برعهده بگيرند اما اكنون از طرف وزارت ارشاد و دفتر هنرهاي تجسمي به اين حوزه بيتوجهي ميش//ود در حالي كه بايد به نيازها و تواناييهاي انجمنهاي تخصصي توجه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.