باختبزرگمايكروسافت

Jahan e-Sanat - - NEWS - باتکنولوژی

گروه فن/اوری- هفته پيش بود كه مايكروس//افت رسما به پشتيباني از »وين//دوز ف//ون« پاي//ان داد و مهر تاييدي بر مرگ اين پلتفرم زد. با اين حساب تنها چند موبايلي كه از سيستم عامل »ويندوز 10 موبايل« اس//تفاده ميكنن//د، پرچم وين//دوز در دنياي تلفنهاي هوشمند را همچنان باال نگه داشتهاند. حال اين سوال مطرح است كه چه چي//زي باعث مرگ پلتفرمي مانند ويندوز فون شد؟

باور برخي بر اين است كه ميتوان هم//ه چيز را مربوط ب//ه اپل و آيفون دانس//ت ول//ي در ماجراي شكس//ت ويندوزف//ون و موبايلهاي ويندوزي، اندروي//د و گوگل بازيگران بزرگتري بودند.

اپل هم//ه قواعد ب//ازي در دنياي موبايل را تغيير داد ولي در سالهاي پرآشوب پس از آيفون، موقعيتي بزرگ براي تبديل شدن به يك جايگزين يا بهتر اس//ت بگوييم ي//ك رقيب براي آيفون وجود داشت.

اگر دستاوردهاي اندرويد را فراموش كنيم و آن وضعيت را دوباره به اين شكل مرور كنيم، اپل ميخواهد س//االنه يك موبايلعاليوگرانبفروشد.مايكروسافت ويندوز را دارد. گوگل هم يك ش//ركت نرماف//زاري بزرگ ولي بدون سيس//تم عامل است. حال در پاسخ به اينكه كدام يك ميتوانند با نگاهي كوتاه روي دست اپل،بهرقيباصليآنتبديلشوند،قطعا شانس مايكروسافت را ميتوان بيشتر متصور ش//د. ولي به هر حال گوگل در اين بازي از مايكروسافت جلو زد. فقدان آيندهنگري مشكل ساير شركتهايي كه در آن زمان در دنياي موبايل پيشتاز بودند، فق//دان آيندهنگري بود. حاال وقتي به عق//ب برميگردي//د و اظهارنظرهاي مديران ش//ركتها در مورد آيفون را ميش//نويد، بس//ياري از آنها چندان هوشمندانه به نظر نميرسند.

ب//راي مث//ال مديرعام//ل RIM )سازنده موبايلهاي بلك بري(، جيم بالسيلي در آن زمان گفته بود: »آيا بايد تصور كنيم كه اين محصول ميتواند دري//اي بلكب//ري را م//واج و توفاني كند؟ ب//ه نظرم اين ادع//ا اغراقآميز اس//ت.« مديرعامل ش//ركت پالم هم گفت//ه ب//ود: »آدمه//اي عالقهمند به CP، اص//ال متوجه ن//وع كاركرد آن نميشوند و عالقهاي هم به آن نشان نخواهند داد.« بالمر، مديرعامل قبلي مايكروسافت هم گفته بود: »)آيفون( براي كاربران تجاري جذاب نيس//ت، چون اصال كيبورد ندارد.«

سه مديرعاملي كه اين اظهار نظرها را داشتند، پس از مدتي تالش كردند موبايلي در پاسخ به آيفون روانه بازار كنند. بلكبري تغييراتي در سيستم عامل//ش پي//اده و س//پس موبايلي با نمايشگر بزرگ راهي فروشگاهها كرد. پالم هم موبايلي اينچنيني با سيستم عامل webOS س//اخت اما نتوانست پش//تيباني اپراتوره//اي مخابرات//ي )بخوانيد فروشندگان موبايل( را پيدا كند. محصول هم ب//ه اندازهاي عالي نبود كه كاربر بخواهد به شكل مستقل آن را بخرد.

ام//ا وين//دوز موباي//ل ،6/5 پاس//خ مايكروس//افت به اپ//ل و آيفونش بود؛ يك نيمچه هك روي پلتفرمي كه براي كار روي دستگاههاي مجهز به نمايشگر تمامتاچبهينهنبود.پسازآنويندوزفون 7 ازراهرسيدكهتغييراتتحسينبرانگيز و قابل تاملي داشت. فقط مشكلش اين بود كه خيلي دير آمد.

ويندوزفون 8 وضعيت بد را بدتر و طرفداران هيجانزده مايكروسافت را نيز خشمگينتر كرد.

مش//كل ويندوز موباي//ل 8 اينجا بود كه دستگاههاي قبلي را پشتيباني نميك//رد و كارب//ران موبايلهاي آن زمان )كه تعدادش//ان ه//م كم نبود( بايد براي دس//تيابي ب//ه آن، موبايلي جديد ميخريدند. همين اتفاق براي ويندوز موباي//ل 10 هم رخ داد، ولي تف//اوت اينجا ب//ود كه ديگر كس//ي اهمي//ت نميداد و كارب//ران كمتري باقي مانده بودند.

ب//ه هر حال تمام تالشهاي س//ه شركت مايكروسافت، بلكبري و پالم در جهت پاسخ دادن به آيفون چندان نتيجهاي نداشت و برنده، شركتي بود كه پيش از اينكه آيفون معرفي شود، تالش خود براي توليد يك موبايل را شروع كرده بود.

نگاه مدي/ران گوگل به آينده پلتفرمها

اين شركت همانطور كه ميدانيد، گ//وگل ن//ام دارد اما آنچ//ه احتماال نميدانيد، اين است كه هدف اصلياش تق//دم يافتن بر آيف//ون نبوده بلكه از همان ابتدا مايكروسافت را هدف قرار داده بود و مش//خصا توانس//ت در اين زمينه، اين شركت را شكست دهد.

آنچ//ه مدي//ران گ//وگل را نگران ميك//رد، اين ب//وده كه آي//ا كاربران موبايل در ادامه هم به س//راغ گوگل داتكام ميروند يا خير. آنها به وضوح ميديدن//د كه پلتفرم//ي پرطرفدار و باز از راه خواهد رس//يد كه سازندگان بس//ياري در آينده مجوز اس//تفاده از آن را درياف//ت ميكنند و محصوالت س//ختافزاري خود را با آن به دست كاربر ميرس//انند. آنها ميخواس//تند گوگل حتما در اين پلتفرم نرمافزاري در دسترس باشد.

آغازمرگويندوزفونبابستن دسترسي برنامهنويسها

ب//ه جاي اينكه گ//وگل به نوكيا و مايكروسافت و س//ايرين اعتماد كند كه به قول و قرارش//ان با گوگل )براي جستوجوي موبايلي كاربران( پايبند بمانن//د، خ//ودش رفت ي//ك پلتفرم متنباز تهيه كرد و سپس آن را جهت استفاده رايگان در اختيار همه گذاشت و اينگونه مايكروس//افت را از چرخه حذف كرد، چراكه مايكروسافت براي اجازه دادن به س//ازندگان سختافزار براي اس//تفاده از ويندوزفون، مبالغي را دريافت ميكرد. همين مساله باعث مرگ ويندوزفون شد؛ مرگي تدريجي و اندكي هم دردناك كه تا همين هفته گذش//ته طول كش//يد. اندرويد از راه رسيد و سازندگان ديگر مايل به پول دادن به مايكروسافت براي استفاده از ويندوز فون در محصوالت خود نبودند. از ط//رف ديگر مايكروس//افت در آن زمان نتوانست رقيبي در حد و اندازه آيفون، براي آيفون توسعه دهد و اين اتفاق خيلي دير و در نهايت در س//ال 2010 رخ داد. در آن زمان محصوالت اندرويدي بيش از دو سال بود كه در بازار فروخته ميشدند.

در آن س//الها اگرچ//ه آيف//ون تحولهايي به همراه داشت ولي هنوز هم قدرت اصلي در اختيار اپراتورهاي آمريكاي//ي ب//راي ف//روش موبايل در اين كش//ور بود. اي//ن اپراتورها بودند ك//ه ميتوانس//تند با انتخ//اب خود، برندهها و بازندهها را مش//خص كنند. از آنجايي كه فق//ط AT&T آيفون را به ش//كل اختصاصي داش//ت، سه اپراتور بزرگ ديگر آمريكا به فكر تهيه رقيب افتادند.

براي مثال در سال ،2008 ورايزن به سراغ موبايل Storm از بلكبري رف//ت و آن را به عن//وان رقيبي براي آيف//ون به بازار فرس//تاد كه البته اين موبايل هم همانطور كه در داستاني كام//ل برايتان نوش//تهايم، شكس//ت سختي را تجربه كرد.

در س//ال 2009 وراي//زن پ//س از تجربه شكست با ،Storm به دنبال جايگزين تازهاي بود و شركت Palm هم نتوانس//ت وراي//زن را قانع كند تا ‪Palm Pre‬ را انتخاب كند. از سوي ديگر ويندوزفون 7 يك سال ديگر از راه ميرس//يد. در نتيج//ه اين اپراتور به س//راغ موت//وروال دروي//د رفت كه ميتوان از آن به عنوان يكي از اولين موبايلهاي موفق اكوسيستم اندرويد نام برد. بقيه داستان را هم كه احتماال خودتان بهتر ميدانيد.

آنچه در اين گ//زارش از تاريخچه دني//اي موبايل مطالع//ه كرديد بيش از حد خالصه ش//ده ب//ود و هر كدام از ش//ركتها در اين راه اقدامات زياد و اش//تباهات بس//ياري را هم مرتكب ش//دهاند كه در مورد هر كدام از آنها ميش//ود كتابي نوش//ت؛ از بايدهايي ك//ه نوكيا اگر به سراغش//ان ميرفت اكنون چنين از هم پاشيده نميشد تا اشتباهاتي كه بلكبري و پالم مرتكب شدند و مرگ خود را تسريع بخشيدند. ام//ا در دنياي موبايل، ميتوان عنوان »بزرگترين موقعيت از دست رفته« را متعلق به ويندوزفون مايكروسافت دانست. همه آن چيزي كه گوگل براي موفقيت نياز داش//ت و به سراغش//ان رف//ت، از مدته//ا پي//ش در اختيار مايكروسافت بود. فقط جدا از تاخيرها، دنياي مايكروس//افت آنق//در عالي و رايگان نبود كه همه ميخواستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.