حفر چاههاي نفت در اينترنت اشيا!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

يك كارش//ناس ح//وزه ارتباطات و فناوري اطالعات، موضوع اينترنت اشيا را در س//الهاي آين//ده بس//يار پررونق پيشبين//ي و اظهار كرد اين پيشبيني ه//م وجود دارد كه تا س//ال 2020 اين ح//وزه ح//دود 8/9 دهم تريلي//ون دالر ثروت توليد كن//د. حجتاله مديريان با اش//اره به فراگيري فناوري اينترنت اشيا در كشورهاي توسعهيافته، گفت: امروزه بس//ياري از كمپانيهاي بزرگ همچون اپل، سامس//ونگ و مايكروسافت به بازار فناوريهاي اينترنت اشيا ورود كردهاند كه نش//ان از رشد اين حوزه در سالهاي آت//ي دارد. وي ادامه داد: اما در ايران اين حوزه آنطور كه بايد نتوانسته رشد كند و علت آن هم اين است كه رگوالتوري ما در ايران هنوز نتوانسته به چند شركت در اين حوزه مجوز بدهد، در حالي كه اين فناوري امروزه گستره وسيعي از دنيا را در برگرفته اس//ت و در حوزههاي مختلف خانههاي هوشمند، شهر هوشمند، لوازم خانگي، شركتهاي صنعتي، لوازم پزشكي و حتي پوش//اك توانسته است ثروت توليد كند بهطوري كه در حوزه بينالمللي در سال 3/7،2017 دهمتريليوندالردرآمدزايي داشتهاست.همينطورپيشبينيميشود تا سال 2020 اين حوزه حدود 8/9 دهم تريليون دالر ثروت توليد كند.

مديري//ان با چاه نفت توصيف كردن حوزه اينترنت اش//يا در سالهاي آينده اين حوزه را داراي پتانس//يل درآمدزايي بااليي دانس//ت و تاكيد كرد: اگر در اين حوزهها نتوانيم توليدكننده باشيم قطعا مصرفكننده خواهيم بود.

اين كارش//ناس پيش//نهاد ك//رد: با ش//ركتهاي بينالمللي موفق در حوزه فن//اوري اطالعات همكاري خ//ود را به صورت خوشهاي گسترش دهيم، به اين صورتكهبرايمثالاگربتوانيمنمايندگي سامسونگ را در ايران در زمينه توليد اخذ كنيم،ميتوانيمدرآيندهسامسونگايراني را با كمك فناوري پيش//رفته ابرشركت سامسونگ به دنيا معرفي كنيم. وي در خصوص زيرساختهاي الزم براي پديده نوظهور اينترنت اش//يا ني//ز اظهار كرد: متناسب با رشد اينترنت اشيا در كشور بايد به سمت افزايش سرعت و پهناي باند اينترنت برويم. همچنين بايد چالشهاي امنيتي موجود در اين حوزه را شناسايي كنيم تا بتوانيم تهديدهاي اينترنت اشيا را شناس//ايي و برطرف كنيم. اين فعال حوزه جامعه اطالعات//ي حوزه اينترنت اشيا را در سالهاي آينده بسيار پررونقتر پيشبيني كرد و به ايسنا گفت: در حوزه اينترنت اشيا صنعتي و كارخانجات امكان منسجم كردن مديريت توليد وجود دارد. همچنين در حوزههاي مربوطه به صنعت حملونقل، مديري//ت ناوگانها، امنيت جادهها، پرداخت عوارض، رديابي ترافيك، ارتباطات بين خودرويي ...و اينترنت اشيا در سالهاي آينده نقشآفرين خواهد بود. اين روزها بحث ورود فناوريهاي جديد به كش//ور خيلي داغ است. در صدر اين فناوريها اينترنت اشيا قرار دارد كه حوزه بسيار جذاب در حوزه فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطاتي است. اينترنت اشيا فناوري است كه از طريق آن امكان كنترل وس//ايل منزل از راه دور فراهم ميشود. تصور كنيد وقتي در يك روز گرم تابستاني در راه منزل هستيد و براي خنك شدن خانهتان در هنگام ورودتان گوشي همراه خود را روش//ن و كولرتان را روي درجه خيلي خنك تنظيم كنيد!؟

اصطالح »اينترنت اش//يا« اولين بار توس//ط كوين اشتون در س//ال 1999 به كار رفت و براي نخس//تينبار توسط انتشارات موسسه MIT به دنيا معرفي ش//د. اينترنت اشيا به معني يك شبكه جهاني از اشياي مرتبط كه هر يك داراي آدرس مختص به خود بوده، است كه بر اس//اس قراردادهاي استاندارد شدهاي با يكديگر در ارتباط هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.