فيلترينگ3 هزاركانالغيراخالقيتلگرامدرهفته

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: بهطور متوس//ط در هفته سه هزار كانال غيراخالقي در شبكه اجتماعي تلگرام مسدود ميشود.

محم//ود واعظي در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد كانالهاي غيراخالقي تلگرام كه مس//دود ميشود، تعدادي از آنها براي رسيدگي به مقامات قضايي ارجاع ميشود.

وي با بيان اينكه مسدود شدن اين تعداد كانال غيراخالقي در هفته كار بزرگي است، اظهار داشت: اين اقدام طبق خواسته مردم براي استفاده راحتتر از فضاي مجازي و در جهت سالمسازي و پاكسازي اين فضا صورت ميگيرد.

واعظي خاطرنشان كرد: با اقدامات انجامشده و جلوگيري از فعاليت كانالهاي غيراخالقي و خشن براي جوانان و نوجوانان، اين فضا را سالمسازي كرده تا اين قشر در مواجهه با فضاي مجازي، با فضايي سالم و بدون مشكل روبهرو شوند.

وزير ارتباطات به تالشها براي افزايش امنيت در فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: هماكنون سيمكارتهايي از سوي اپراتورها طراحي شده كه امكان ايجاد فضاي سالم را براي كودكان فراهم كرده است.

واعظي گفت: معتقديم عالوه بر كانالهاي غيراخالقي در تلگرام، كانالهاي خشن هم براي جوانان و نوجوانان مضر است و بايد مسدود شود.

وي درباره اظهار نظر اخير دبير كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ مبني بر عدم همكاري وزارت ارتباطات در مسدود كردن كانالهاي مشكلدار تلگرامي گفت: ايش//ان خيلي مصاحبه ميكنند و هيچ كدام از حرفهايش//ان مبناي درستي ندارد.

واعظي اضافه كرد: نبايد وقت مردم، خودمان، توس//عه كشور و فعاليتها و شغلهاي ايجادشده در فضاي مجازي را بگيريم.

وزير ارتباطات افزود: برخي جز مس//دود ك//ردن فضاي مجازي، به چيزي فكر نميكنند و براي فعاليتهاي ايجادش//ده در فضاي مجازي باعث نگراني ميشوند.

وي با تاكيد بر اينكه بايد اجازه دهيم اين روال به آرامي طي شود، تاكيد كرد: در اين زمينه شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييسجمهور و عضويت س//ران قوا و نيز كارگروه تعيين مصاديق با 12 عضو مسووليت تصميمگيري دارند و اين طور نيس//ت كه هر چه دبير كارگروه تعيين مصاديق فيلترينگ بگويد، درست باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.