حمل 73 ماهواره به مدار زمين

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلنگر

يك راكت فضايي س//ايوز ساخت روسيه موفق شد 73 ماهواره كوچك و ب//زرگ را به تنهايي در س//ه مدار مختلف كره زمين قرار دهد.

ماهوارهه//اي مذكور ب//ه صورت س//توني روي راكت قرار گرفته و به ترتي//ب در مدارهاي مورد نظر خود مستقر شدند.

گفتني اس//ت ماموري//ت ديروز، بيش//ترين تعداد ماهواره حمل شده توس//ط راكتس//ايوز تاكنون را رقم زده است.

ماهوارههايي كه به فضا حمل شدند، متعلق به ش//ركتها و دانش//گاههاي مختلف//ي بودند ك//ه در مي//ان آنها، بيش//ترين تع//داد ماهوارهه//ا متعلق به كمپان//ي «Planet» بوده اس//ت. ش//ركت مذكور كه قصد دارد با ايجاد ش//بكه گس//تردهاي در مدارهاي باال، به صورت دائمي س//طح زمين را رصد كند، موف//ق ش//د 48 راكت كوچك «Dove» كه هر كدام از آنها كمتر از 5 كيلوگرم وزن دارند را در يك پكيج روي راكت مستر نمايد. البته ماموريت اصلي راكت س//ايوز، حم//ل ماهواره «Kanopus-V-IK» ب//ه م//دار زمين ب//ود كه با توج//ه به ظرفيت موجود، ساير ماهوارهها نيز به عنوان محموله ثانويه به آن اضافه شدند.

به گ//زارش ديجياتو، ماهواره مورد بحث كه در باالترين قسمت محمولهها قرار داشت، به عنوان نخستين مورد در مدار 515 كيلومتري از راكت جدا شد و 24 ماهواره ديگر هم پس از آن و در مدار006 كيلومتريازسطحزمينرها ش//دند. در نهايت 48 ماهواره كوچك «Dove» نيز هنگام بازگشت در مدار 485 كيلومتريقرارگرفتندتاماموريت با موفقيت به پايان برسد.

البته اين نخستين باري نيست كه تعداد زيادي ماهواره توسط يك راكت به فضا پرتاب ميش//وند؛ سال گذشته هنديه//ا موفق ش//دند 104 ماهواره مختلف را توس//ط ي//ك راكت به فضا پرتاب ك//رده و ركورد را ب//ه نام خود ثبتكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.