كاهش خطا در نتايج جستوجو با ويژگي جديد گوگل

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ديجيات/و- پس از مدتها انتظار، تيم گوگل با اضافه كردن گزينه Feedback يا بازخورد، به بهبود كيفيت جستوجوي كاربران پرداخت. همه ما در استفاده از گوگل حداقل يكبار به نتايج نامربوط به موضوع مدنظر خود رسيدهايم. اينبار گوگل در بهبود خدمات خود به رفع اين مشكل پرداخته است. هنگاميكه درباره موضوعي جستوجو ميكنيد، در سمت راست مرورگرتان اطالعات مهم بهصورت خالصه در يك جعبه قرار گرفته است. گوگل اين جعبه را Onebox مينامد. براي استفاده از اين ويژگي بايد با انتخاب گزينه Feedback در پايين و سمت راست OneBox بخشي از اطالعات را كه به نظرتان درست نيست، گزارش كنيد. همچنين ميتوانيد علت اشتباه بودن نتيجه را توضيح داده و در صورت نياز درخواست قانوني حذف محتوا را نيز ثبت كنيد.

يكي از افراد آگاه از اين قابليت جديد گوگل معتقد است كه اولويتبندي رسيدگي به بازخوردها بر اساس اهميت موضوع بوده و براي كاهش خطاي جستوجو، موضوعاتي با محبوبيت كمتر، نيازمند بازخورد بيشتري نسبت به موضوعات محبوبتر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.