ميزانزياندهيهمامشخصنيست

Jahan e-Sanat - - NEWS - زاویه

مسكن- سرپرست جديد ايراناي//ر روز گذش//ته در مراس//م معرفي خ//ود گف//ت: ايراناير يك شركت زيانده است و برآورد دقيقي از مي//زان اين زياندهي در دس//ت نيست. فرزانه شرفبافي از برنامهريزي براي كاهش زيان ش//ركت خبر داد و گفت: روشهاي ارتقاي س//رمايه ايراناي//ر را نيز خواهيم داش//ت. به گ//زارش »جهانصنعت« مراس//م توديع و معارفه سرپرس//ت شركت هواپيمايي هما روز گذشته با حضور وزير راهوشهرسازي و برخي مقامات و مسووالن صنعت هوانوردي برگزار شد. بر همين اساس فرهاد پرورش، مديرعامل س//ابق ايراناير توديع و فرزانه شرفبافي به عنوان سرپرست اين ش//ركت معرفي شد. پرورش با موافقت وزير راه و شهرسازي از اين پ//س نماينده كش//ورمان در ايكائو خواهد ب//ود. فرزانه ش//رفبافي نيز بيش از 20 س//ال است كه در هما فعاليت دارد.

در اي//ن مراس//م وزي//ر راه و شهرس//ازي با بيان اينكه در دولت گذشته صد ميليارد دالر سرمايه را در قالب واگذاري شركتها يكشبه رها كردند، گفت: خصوصيس//ازي در دولت گذش//ته با نگاه دفع ش//ر انجام ش//د. عب//اس آخوندي گفت: معتقدم در اجراي خصوصيس//ازي و اص//ل «44» قان//ون اساس//ي در س//الهاي گذش//ته برداشت بدي ش//د و به شركتهاي مادر و صنايع كش//ورمان در خصوصيسازي نگاه مادي داشتهاند.

وزي//ر راه و شهرس//ازي ب//ا بيان اينكه در س//ال 91 كتابي را درباره خصوصيس//ازي درايران نوشتهام، گفت: س//رجمع س//رمايهگذاري و انباش//تي كه ملت اي//ران در دنياي مدرن داش//ت حدود 100 ميليارد دالر ب//ود كه در قالب ش//ركتهاي مختل//ف از جمله هم//ا در جريان خصوصيس//ازي و واگ//ذاري قرار گرفت.

آخوندي ادامه داد: نكته بس//يار مهمي كه در واگذاريها وجود دارد كه كمتر به آن توجه شده فرهنگ سازماني و فرهنگ صنعتي و دانشي اس//ت كه در اين شركتها انباشته شده است. ايده خصوصيسازي اين بود كه چگونه راهكاري پيدا كنيم تا اين ثروت ملي بتواند نرخ بهرهوري بيشتري براي ملت ايران داشته باشد اما جفاي بزرگي در حق صنعت روا داشته ش//د اين بود كه تمام ثروت اين ش//ركت تبديل ش//د به ثروت مادي و نگاه م//ادي در واگذاريها وجود داش//ت و هدف از واگذاريها رفع شر بود انگار نه انگار كه درباره يك ثروت ملي حرف ميزنيم.

وزير راه و شهرس//ازي ادامه داد: درست اس//ت كه دولت به سازمان تامي//ن اجتماع//ي بده//كار بود و مش//كات زيادي در اين س//ازمان وجود داش//ت اما بدترين كاري كه انجام شد، اين بود كه دولت صنايع و ث//روت ملي را باب//ت رد ديون به تامين اجتماعي واگذار كرد. آخوندي ادامه داد: امروز نه تنها بهرهوري اين ش//ركتها پس از واگذاري افزايش نياف//ت بلكه با كاهش بهرهوري هم مواج//ه ش//دهايم و در كنار كاهش بهرهوري فرهنگ سازماني و دانش خود را هم از دست دادهاند.

وي ب//ا بيان اينك//ه در تمام دنيا قب//ل از واگذاري ش//ركتها اصاح س//اختاري آن در دس//تور كار قرار ميگي//رد، گفت: قب//ل از واگذاري بايد بازس//ازي س//اختاري و اجراي اصول بازرگاني در دس//تور كار قرار بگيرد و پ//س از انجام اين اقدامات نسبت به واگذاري و خصوصيسازي ش//ركت اقدام شود. آخوندي تاكيد كرد: در هيچ كش//وري مخابرات آن براي دفع ش//ر ب//ه بخش خصوصي واگذار نميش//ود در هيچ كشوري تصميمات عجوالنه و يكشبه براي واگ//ذاري صنايع گرفته نميش//ود ام//ا در ايران ش//اهد آن بودهايم كه در دولت گذش//ته صد ميليارد دالر يكشبه رها شد.

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه هما با صبوري اين دوران را پشتسر گذاش//ت و همچنين چندين سال تجربه نيروي انساني و تجربه فناوري دارد و به يك برند تبديل شده است اما متاسفانه در دولت گذشته براي واگذاري اي//ن مجموعه تمام ارزش گذاري آن را به چند س//اختمان و ماش//ين كاهش دادند. وي با تاكيد بر اينكه همواره با خصوصيس//ازي در ايران موافق بودهام و به اين مقوله عاقهمند هستم، گفت: پيشنويس اولي//ه اج//راي اص//ل «44» قانون اساس//ي را من نوش//تم اما تاكيدم اين بوده كه قبل از واگذاري اصاح و بازس//ازي ساختاري در شركتها انجام شود.

وزير راه و شهرس//ازي ادامه داد: خوشبختانه توانس//تهايم در دولت يازدهم هما را به چرخه بازس//ازي س//اختاري وارد كنيم و اين اقدام با كمك مديران و كاركنان هما انجام شد. وي با بيان اينكه براي حفظ اين موفقيتهاي هما بايد به مديرعامل جديد كمك كرد، گفت: براي آقاي پ//رورش در ماموري//ت جديد خود آرزوي توفيق و سرافرازي دارم. زياندهيايراناير سرپرس//ت هواپيمايي جمهوري اسامي ايران نيز در حاشيه مراسم از احتمال واگذاري صندوق بازنشستگي هما خبر داد و گفت: برآورد دقيقي از ميزان زيانده بودن ايراناير ندارم. فرزانه شرفبافي در جمع خبرنگاران گفت: مشخصا به دنبال اين هستيم كه زيان را كاهش دهيم، روشهاي ارتقاي سرمايه ايراناير را نيز خواهيم داشت.

وي درخصوص احتمال واگذاري صندوق بازنشس//تگي ايراناير نيز گفت: چنانچه شرايط خوب باشد و بپذيرند صندوق بازنشستگي واگذار ميش//ود. سرپرست هما همچنين گف//ت: براي عرض//ه هما در بورس بايد اصاح س//اختار انجام ش//ده و ارزشگذاري انجام شود. شرفبافي بازس//ازي اصاح س//اختاري هما، سيس//تمهاي مديريت//ي هما، ارائه س//طح كيفي خدمات براي ارتقاي رقابت، بهبود روشهاي بازرگاني ...و را از برنامههاي خود در هواپيمايي جمهوري اسامي ايران اعام كرد.

وي گف//ت: برنامه راهبردي هما در ش//رف تدوين است و بازسازي ساختاري همهجانبه، اصاح سيستم مديريت ايمني و كيفيت و افزايش سطح كيفي خدمات از برنامههاي اين شركت است. وي آموزش منابع انس//اني و اس//تقرار نظام مديريت عملك//رد براي حقوق و دس//تمزد كاركنان را از ديگر محورهاي برنامه خود در اين شركت اعام كرد.

ش//رفبافي ادام//ه داد: بهب//ود روشه//اي بازرگاني و بازاريابي نيز از ديگر برنامههاي اين شركت است ك//ه بايد با جدي//ت به آن پرداخته ش//ود. سرپرس//ت جديد ش//ركت هواپيمايي هما به گس//ترش شبكه پروازي اين ش//ركت نيز اشاره كرد و گفت: در فضاي جديد و تعامات بينالملل//ي در پي افزايش ش//بكه پ//روازي هما هس//تيم. وي افزود: ارتقاي فرهنگ س//ازماني ش//ركت هم//ا نيز با جديت در اين ش//ركت دنبال ميشود.

ي/ك ايرب/اس 320 راي/گان دريافت كردهايم

همچني//ن قائممق//ام وزي//ر راه و شهرس//ازي در ام//ور بينالملل ب//ا بي//ان اينكه در طول دو س//ال گذشته ايراناير و مسووالن وزارت راه و شهرسازي پيگيريهاي قابل توجه//ي ب//راي ب//ه ثمر نشس//تن مذاكرات خريد هواپيما داش//تهاند، اعام ك//رد: ما در جري//ان قطعي كردن قراردادها بيشترين تخفيف را دريافت كردهايم و در اين بين در آخري//ن لحظات، ورود يك ايرباس 320 ب//ه كش//ور به ش//كل رايگان قطعي ش//د. اصغر فخريه كاشان با بي//ان اين مطلب توضيح داد: آنچه بيش//ترين اهمي//ت را در طول دو سال گذش//ته داشت همكاريهاي همهجانبه تم//ام طرفهاي ايراني براي ب//ه نتيجه رس//يدن توافقها بود. در اين بين يكي از اصليترين مسايل گرفتن بيشترين تخفيف از ايرباس براي هواپيماهاي جديد بود كه خوش//بختانه تمام تخفيفهاي ممكن براي ايران لحاظ شد.

وي ادام//ه داد: در تم//ام طول مذاكرات مديرعامل ايراناير نقشي اساس//ي در مذاك//رات ايفا ميكرد كه در آخرين گام ايشان در جريان مذاكرات نهايي با مديرعامل ايرباس يك هواپيم//اي ايرباس 320 را به شكل رايگان به توافق ايران اضافه كرد. قائم مقام وزير راهوشهرسازي در ام//ور بينالملل با بيان اينكه در جريان مذاكرات، طرف ايراني تاش كرد بيش//ترين امتيازات را دريافت كن//د، عنوان كرد: امروز بايد تاش كنيم ك//ه اين توافق و قراردادهاي مه//م پابرجا بماند و به مرحله اجرا برس//د. ما توانستيم س//د سنگين تحريمها را بشكنيم و اميدواريم اين روند در آينده نيز ادامه پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.