از ركود 5 ساله مسكن خسته شديم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

راه- مديركل مس//كن روس//تايي بنياد مسكن انقاب اس//امي ايران گفت: بنياد مس//كن ساخت سه هزار و 600 واحد مسكوني روستايي براي خانوارهاي دو معلول به باال را در دستور كار خود قرار داده است. حميدرضا سهرابي افزود: هماكنون عمليات اجرايي ساخت دو هزار و 500 واحد روستايي در كشور آغاز شده و مابقي نيز در مراحل انجام امور اداري عقد قرارداد يا معرفي به بانكها قرار دارند.

وي ب//ا بيان اينكه هماكن//ون بيش از يكه//زار و 400 واحد مس//كوني خانوارهاي دو معلول در روستاها در مرحله نازككاري ق//رار دارند، گف//ت: انتظار داريم اين واحدها تا س//ه ماه آينده به بهرهبرداري برسند. سهرابي با بيان اينكه در مجموع تاكنون بيش از 900 واحد مسكن روستايي خانوارهاي دو معلول در روستاها به بهره برداري رسيده است، اظهار داشت: اين واحدها از 180 ميليون ريال كمكهاي باعوض برخوردار هستند و 180 تا 200 ميليون ريال تسهيات ديگر به اين واحدها اختصاص مييابد.

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن انقاب اسامي ايران به ايرنا، گفت: مجموع منابع مالي اختصاصي براي س//اخت هر واحد مسكوني خانوارهاي دو معلول در روستاهاي كشور، 360 تا 380 ميليون ريال است و تسهيات اين واحدها نيز با پنج درصد سود در اختيار افراد واجد شرايط قرار ميگيرد. گفتني است قرار است تا پايان سال آينده با همكاري سازمانهاي حمايتي 11 هزار واحد مسكوني براي خانوارهاي دو معلول به باال در كشور ساخته شود. س//هم بنياد مسكن براي س//اخت اين واحدها در روستاها 3600 دس//تگاه اس//ت كه تاكنون 900 دس//تگاه آن به اين خانوارها در روس//تاها تحويل داده ش//ده و در سطح كشور نيز به بيش از سه هزار خانوار واگذار شده است.

تسنيم- دبير كانون سراس//ري انبوهسازان كشور با تاكيد بر اينكه س//ازندگان از ركود پنجساله مسكن خس//ته ش//دهاند، گفت: پنج س//ال ركود مس//كن و بيتوجهي ب//ه اين بخش باعث ش//ده همكاران ما به س//مت نابودي پيش بروند. فرشيد پورحاجت با بيان اينكه وضعيت ساخت و ساز مسكن در كشور مناسب نيس//ت، اظهار كرد: به تازگي مجوزي صادر ش//ده كه س//ازندگان در قالب اوراق حقتقدم مسكن ميتوانند تا سقف 50 ميليون تومان براي هر واحد از تسهيات استفاده كنند.

وي تصري//ح كرد: اين تس//هيات طي پنج مرحله و هر مرحله 20 درصد به س//ازنده پرداخت ميش//ود، به عبارت ديگر هر س//ري 12/5 ميليون تومان. دبير كانون سراسري انبوهسازان با تاكيد بر اينكه هيچ كس به حوزه ساخت و ساز مسكن توجه نميكند، افزود: هر روز مشكل جديدي جلوي پاي س//ازندگان مس//كن سبز ميشود؛ يك روز مش//كل بيمهاي داريم يك روز مصائب مالياتي. دبير كانون سراسري انبوهس//ازان كشور بيان كرد: پنج سال ركود مسكن و بيتوجهي به اين بخش باعث شده همكاران ما به سمت نابودي پيش بروند. پورحاجت اظهار كرد: انبوهس//ازان پنج سال است كه ركود بخش مسكن را تحمل ميكنند و ديگر خسته شدهاند،در اين شرايط برخي براي اين حوزه فقط ش//عار ميدهند. دبير كانون سراسري انبوهسازان پيشتر نيز با تاكيد بر اينكه موانع توليد مسكن در كشور برطرف نشده به تسنيم گفته بود: هنوز شكاف سالهاي 90 و 91 بازار مسكن پوشش داده نشده و ابزار مالي قوي براي حوزه مسكن و تقويت تقاضا طي چهار سال اخير ديده نشده است.

پورحاجت با تاكيد بر اينكه مش//كل كنوني مسكن در كش//ور عدم تقويت طرف تقاضاست، تصريح كرد: دول//ت بايد با ابزاره//اي مالي تقاضا را تقويت كند. در اين راستا بايد تسهيات بانكي مناسب براي ورود مردم به بازار مس//كن در اختيار متقاضي//ان قرار گيرد. وي ادامه داد: بايد با نرخ مناسب تسهيات مناسب اقشار مختلف جامعه را پرداخت كنيم كه معتقدم با شرايط كنوني سيستم بانكي كشور تحقق اين امر دشوار است. وي ب//ا بيان اينكه در حوزه توليد هنوز برخي از موانع توليد رفع نش//ده و بايد خيلي سريع اين مسايل مورد بررس//ي قرار گرفته و حل شود، افزود: سيستم بانكي ني//ز بايد در رفتاري كه در حوزه توليد مس//كن دارد، تجديدنظر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.