برگزاري هفتمين انتخابات هياتمديره نظام پزشكي ايالم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدير امور آبفاي الهيجان از تشكيل كميتههاي فرعي- تخصصي با موضوع مديريت پسماند در راستاي رفع مشكات زيستمحيطي خبر داد. قاسم زاهدي مدير امور آبفاي الهيجان با اشاره به تشكيل كارگروه مديريت پسمانداينشهرستانباعضويتدستگاههاياجراييومحوريتفرماندارياظهارداشت:بهمنظوربرگزاريجلسات بهصورتحرفهايوتخصصيدرراستايرفعمشكاتزيستمحيطي،4 كميتهفرعي- تخصصينيزتشكيل شد و كميته فاضابهاي شهري و روستايي با دبيري امور آبفاي الهيجان از جمله آنهاست.

ويدرادامهافزود:اينكميتهدرزمينهحلمشكاتزيستمحيطيومسايلمربوطبهدفعپسماندباموضوعات مرتبط با فاضابهاي شهري و روستايي فعاليت كرده و ساماندهي تانكرهاي لجنكش فعال در حوزه شهرستان و اطاعرساني درخصوص طرح فاضاب بهداشتي از اهم مصوبات اين كميته است. وي بررسي نحوه ساماندهي و الزام نصب چاه سپتيك در ساخت و سازهاي روستايي با هماهنگي بخشداريها و الزام شهرك صنعتي الهيجان جهت بهبود فرآيند و بهرهبرداري مناسب از تصفيهخانه فاضاب شهرك صنعتي الشيدان را از ديگر مصوبات اين كميته و موارد پيگيريشدهآنعنوانكرد.مديرامورآبفايالهيجانهمچنينخاطرنشانكرد:بابررسيامكاناتصالخروجيفاضابهايروستاهايدرمسيرخطانتقال فاضاب الهيجان به تصفيهخانه سپهرپشت، پس از بحث و تبادل نظر، امور آب و فاضاب روستايي اين شهرستان ملزم به اجراي آن شد.

رييس دانش//گاه علومپزش//كي ايام گف//ت: هفتمين دوره انتخابات هياتمديره س//ازمان نظام پزشكي استان همزمان با ساير استانهاي كشور به صورت الكترونيكي برگزار ميشود. به گزارش »جهانصنعت»، علي دلپيشه با اعام اين خبر اظهار داشت: هفتمين دوره اين انتخابات در 30 تيرماه سالجاري با تعداد 44 شركتكننده در استان برگزار خواهد شد.

وي ادام//ه داد: از مجم//وع كانديداهاي اي//ن دوره، گروه پزشكان 24 نفر، گروه دندانپزشكي هفت نفر، گروه داروسازي4 نفر، گروه مامايي سه نفر، گروه آزمايشگاه سه نفر و گروه كارشناسان پروانهدار سه نفر شامل كارشناسان بيناييسنجي، شنواييسنجي، كاردرماني، گفتاردرماني، فيزيوتراپي و تغذيه در اين انتخابات ش//ركت خواهند كرد. رييس دانشگاه علومپزشكي ايام تصريح كرد: با توجه به اينكه انتخابات نظام پزشكي به صورت استاني برگزار ميشود، الكترونيكي شدن راي در اين دوره باعث ميشود از سفر كانديداها و افراد رايدهنده به مركز استان و اتاف وقت و هزينه اين عزيزان جلوگيري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.