واگذاري 2425 پنل خورشيدي قابل حمل به عشاير

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مديركل محترم نوسازي مدارس استان گيان از افتتاح پروژه آموزشي سردار شهيد مهدي خوشسيرت آستانه اشرفيه تا مهرماه سالجاري خبر داد. با حضور در شهرستان آستانه اشرفيه به همراه سيرتي، سرپرست آموزش وپرورش اين شهرستان پس از ديدار با حيدري فرماندار آستانه اشرفيه از چند آموزشگاه دولتي و غيردولتي شهرستان بازديد به عمل آوردند. در اين بازديد مقدم ميزان پيشرفت مدارس درحال ساخت شهرستان را مورد ارزيابي قرارداده و ضمن بررسي مشكات و موانع موجود، نسبت به رفع آن تاكيد كردند. وي در ادامه ضمن بازديد از روند تكميل پروژه آموزشي سردار خوشسيرت با تاكيد بر تسريع در روند تكميل آن، از افتتاح اين پروژه تا مهرماه سالجاري خبر داد.

مديرعام//ل ش//ركت توزي//ع ب//رق اي//ام در گفتوگ//و با »جهانصنعت« از واگذاري 2425 پنل خورش//يدي به عشاير استان ايام خبر داد. هادي شيرخاني افزود: متاسفانه به داليل گوناگون تحويل اين سامانهها به طول انجاميد ولي در نهايت با همكاري شركت توانير پنلهاي خورشيدي به دست ما رسيد و در بين عشاير محترم استان توزيع شد. وي تصريح كرد: عشاير محترمفقط51 درصدقيمتتمامشدهاينمحصولراپرداختهاند و 85 درصد آن توسط وزارت نيرو تامين شده است.

مديرعامل شركت توزيع برق استان بيان كرد: سامانه قابل حمل خورشيدي به گونه طراحي شده كه حمل آن به ويژه براي عشاير كوچرو بسيار ساده باشد و با شارژ كامل دستگاه ذخيره اين سامانه توسط تابش آفتاب ميتواند تا ده ساعت 2 المپ LED را روشن كند و همچنين قابليت استفاده براي شارژ تلفنهمراه را نيز دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.