تفكيكوزارتخانههادرمجلسراينميآورد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه تفكي//ك وزارتخانهها به هيچ وجه در صحن علني راي نميآورد، گفت: تفكي//ك وزارتخانهه//ا يك تصميم عجوالنه و احساس//ي اس//ت. مه//رداد الهوتي با بيان اينك//ه در اليحه دولت به موضوع انتقال گمرك جمهوري اس//امي به وزارتخانه جديد بازرگاني به صورت شفاف اشاره نشده است، گفت: عمده نمايندگان با تفكيك وزارتخانهها مخالف هستند و مجلس زير بار تفكيك وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي نميرود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اش//اره ب//ه تصويب كليات اليحه دولت درخصوص تفكيك وزارتخانهها گفت: هرچند كليات اين لوايح در كميسيون برنامه تصويب شد اما درخصوص اين لوايح كميسيون مذكور فرعي به حساب ميآيد.

وي ادامه داد: در حال حاضر در كميسيونهاي صنايع و اقتصادي كليات لوايح مذكور رد شده است و حتي اگر در مابقي كميسيونها اين لوايح تصويب شود، بنده به شما قول ميدهم در صحن علني مجل//س تفكيك وزارتخانههاي صنعت، مع//دن و تجارت و راه و شهرسازي راي نميآورد. به گفته الهوتي، در كشورهاي توسعهيافته صنعت و تجارت در كنار هم بودهاند و اين موضوع پذيرفته ش//ده اس//ت كه درخصوص واردات نبايد وزارتخانههاي مرتبط با حوزه توليد راه خودشان را بروند.

عضو كميس//يون برنام//ه و بودجه مجلس تاكي//د كرد: هر دو وزارتخان//ه بازرگان//ي و صنعت وظيفه سياس//تگذاري را بر عهده دارند و كش//ور نميتواند براي سياس//تگذاري توليد دو وزارتخانه مجزا داش//ته باش//د. وي در پايان گفت: به نظر ميآيد ارائه لوايح دولت درخصوص تفكيك وزارتخانهها ناشي از يك تصميم عجوالنه و احساسي اس//ت. البته درخصوص تفكيك سازمان ملي جوانان ميتوان بيشتر تامل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.