تامين نياز واقعي مشتريان داخلي در اولويت فوالد مباركه اصفهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محم//ود اكبري معاون فروش و بازاريابي ش//ركت فوالد مباركه اصفهان از برگزاري نشست مقام عالي وزارت صنعت، معدن و تجارت با مديرعامل و معاونان شركت فوالد مباركه و اعضاي سنديكاي لوله و پروفيل خبر داد و گفت: در اين نشس//ت، نحوه تامين مواد اوليه شركتهاي لوله و پروفيل پايش و بررسي شد.

مع//اون فروش و بازاريابي فوالد مباركه افزود: در جلس//ه با وزير صنعت، معدن و تجارت مقرر ش//د مقدار توليد واقعي صنف لوله و پروفيل در سه سال گذشته را دقيق اعام كنند تا امكان برنامهريزي تامين آن از منابع مختلف ميسر شود.

وي ادام//ه داد: وزي//ر صنع//ت، معدن و تجارت متذكر ش//د كه پ//س از دريافت اطاعات واقع//ي توليد در اين زمينه تصميمگيري خواهند كرد.

معاون فروش و بازاريابي فوالد مباركه افزود: طي چند سال گذشته درخواستهاي مكرر وزارت صنعت، معدن و تجارت از سنديكا براي ارائه اطاعات مذكور به داليل نامعلومي بيپاسخ مانده است.

اكبري بر اجرايي شدن صورتجلسات اين شركت با سنديكا پس از وصول نياز واقعي كارخانههاي داخل كشور تاكيد كرد و افزود: شركت فوالد مباركه عزم جدي بر تامين نياز داخل دارد و تاكنون تامين نياز صنايع پاييندستي در اولويت تجاري اين شركت بوده است.

وي افزود: فوالد مباركه اصفهان تاكنون نياز واقعي توليدكنندگان داخل را با اولويت تامين كرده است.

اكبري خاطرنشان كرد: شركت فوالد مباركه اصفهان توسعه سبد محصوالت كيفي باهدف تامين مواد اوليه موردنياز واحدهاي صنعتي را در سرلوحه اقدامات خود داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.