سنگآهن چه زماني وارد بورس كاال ميشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نايبرييس انجم//ن توليدكنن//دگان و صادركنندگان س//نگآهن از آمادهسازي بس//ترهاي عرضه سنگآهن در بورس كاال و عرضه اين محصول در نيمه نخست امسال خبر داد. بهرام شكوري در گفتوگو با ايلنا گفت: با پيگيريهاي انجام شده ميتوانيم در آينده بسيار نزديك شاهد عرضه اين محصول در بورس كاال باش//يم زيرا هم ساختار و مكانيسم بورس كاال آماده بوده و هم انجمن سنگ آهن عالقهمند به ورود اين محصول به بورس كاالست. شكوري با بيان اينكه قيمت جهاني سنگ آهن كاهش پيدا كرده است، افزود: تقريبا همه زمينههاي عرضه سنگ آهن در بورس كاال فراهم شده و بعد از بهبود قيمت جهاني اين محصول شاهد عرضه آن در تاالر داخلي بورس كاال خواهيم بود. شكوري عنوان كرد: براي ورود و عرضه ش//ركتهاي توليدكننده سنگآهن در بورس كاال تدابيري اتخاذ خواهد شد زيرا همه شركتهاي توليدكننده معادن بزرگ نيستند و مجموعههاي كوچكي هم وجود دارد كه توان مالي زيادي ندارند و بايد تسهيالتي ايجاد ش//ود تا آنها هم به راحتي بتوانند وارد بورس شوند. نايبرييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن به مزاياي ورود سنگآهن به بورس كاال اشاره كرد و گفت: ورود سنگ آهن به بورس كاال موجب كشف قيمت عادالنه اين محصول ميشود عالوه بر اين چون سنگآهن با قيمت پايين در بازار خريداري ش//ده و وجه آن با تاخير پرداخت ميش//ود با ورود اين محصول به بورس كاال مطمئنا قيمت مناسبي براي محصول كشف شده و پرداخت پول سريعتر صورت ميگيرد. وي اضافه كرد: هماكنون وجه سنگآهن خريداري ش//ده، يك سال بعد پرداخت ميشود كه با ورود اي//ن محصول به بورس كاال، كس//اني ك//ه به اين محصول نياز دارند بايد مبلغ خريداري ش//ده را پرداخت كنند و در نتيجه سنگآهنيها ميتوانند با فروش محصول، پول خود را دريافت كرده و براي توس//عه هزينه كنند. وي ادامه داد: همچنين يكي از مزاياي عرضه سنگآهن در بورس كاال كه در ماده «37» قانون رفع موانع توليد رقابتپذير نيز به آن اشاره شده اين است كه اين محصول سه بار در بورس عرضه ميشود و در صورتيكه خريداري نداشته باشد، صادر ميشود به اين ترتيب عدم معامله سنگآهن در تاالر داخلي بورس كاال به اين معنا خواهد بود كه براي اين محصول در داخل كشور نيازي وجود ندارد، در نتيجه ميتواند مجوز صادرات بگيرد. وي تاكيد كرد: بنابراين سنگآهن و تمام محصوالت زنجيره ارزش بايد وارد بورس كاال شوند تا قيمت عادالنهاي براي اين محصوالت تعيين شده و شرايط پرداخت نيز مناسب شود. شكوري در ادامه وجود مشوقهاي صادراتي براي مواد معدني را امري ضروري دانست و گفت: مشوقهاي صادراتي در مسيري كامال شفاف همچون بورس موجب خواهد شد تا با توجه به كاهش تقاضاي جهاني براي نفت و مواد معدني، ع//الوه بر ايجاد فضاي رواني مثب//ت در جامعه معدنكاري كش//ور، فضاي مطلوبي در بازار ايجاد شده و انگيزه فعاالن بخش خصوصي براي س//رمايهگذاري در معدن نيز افزايش يابد. به گفته نايبرييس هياتمديره انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگآهن، امروزه كشورهاي پيشرفته دنيا از مزيت صادرات مواد معدني برخوردارند و رونق نظام اقتصادي اين كش//ورها به صادرات مواد معدني آنها بستگي دارد؛ بر همين اساس وجود مشوقهاي صادراتي از مسير مطمئن و امني همچون بورس كاال ميتواند به بهبود فضاي كسب و كار كمك كند. وي تصريح كرد: بورس كاال، بازاري شفاف و قانونمند است و ما ميتوانيم با بهرهگيري از ظرفيتهاي اين بازار براي هميشه برچسب صادرات سنگآهن با وجود نياز صنعت داخلي را تمام كنيم. ورود بيفايده مرغ به بورس در همين حال روز گذش//ته اعالم ش//د كه ورود مرغ به بورس كاال به تنهايي بيفايده اس//ت. خروج مرغداريهاي م//ادر از چرخه توليد يكي از عوامل گراني جوجه يك روزه در مرغداريهاي كشور است. نظر افضلي، عضو هياترييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در گفتوگو ب//ا خانه ملت درباره نرخ جوجه يك روزه در مرغداريهاي كش//ور گفت: گراني نرخ جوجه يك روزه بهطور مس//تقيم هزينه مرغداريهاي كش//ور را افزاي//ش ميدهد و در اين ش//رايط نميتوان انتظار داشت نرخ مرغ براي توليدكننده ارزان تمام شود. نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اس//المي تصريح كرد: پادزهر آرامش منطقي بازار مرغ، ايجاد چرخه صادرات پايدار است زيرا براي جلوگيري از ورشكستگي مرغداران بايد ظرفيت توليد مرغداران را براي صادرات مستمر به بازار جهاني توسعه داد. افضلي افزود: يكي ديگر از معضالت صنعت مرغداري فاصله نرخ مرغ داخلي با نرخ صادراتي است و اين امر موجب ميشود نتوان مرغ را با ش//رايط استاندارد به بازار جهاني ارسال كرد. وي ادامه داد: سايز صادراتي مرغ زنده بايد در حدود يك كيلو و 008گرم باش//د و در انتها الش//ه وزن مرغ از بين يك كيلو و 200 تا يك كيلو و 300 گرم برس//د تا بتوان طبق اس//تانداردهاي بينالمللي فرآوردههاي مرغي را روانه بازار جهاني كرد. عضو هياترييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس يادآور شد: ارائه مرغ در بورس كاال زماني به نفع مصرفكننده و توليدكننده تمام ميش//ود كه مرغ به همراه تمام زنجيره توليد اعم از نهادهاي دامي وارد بورس كاال شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.