رونق معامالت در

Jahan e-Sanat - - NEWS - نگاه

گروه ب/ورس- با نقلوانتقال بي//ش از 219 ميليون سهم به ارزش بالغ بر 425 ميليارد ريال در دو بازار اول و دوم، 82 درص//د از حجم كل مبادالت روز گذش//ته به اين بازارها اختصاص يافت. در اين ميان نماد »ذوب« در حالي بيشترين حجم و ارزش معامالتي را به دست آورد كه بهعنوان پربينندهترين نماد فرابورس//ي نيز ش//ناخته ش//د. دومين روز از هفته ج//اري در بازارهاي فرابورس، دادوستد بيش از 264 ميليون ورقه بهادار به ارزش بالغ بر يكهزار و 165 ميليارد ريال در 30 هزار و 935 نوبت معامالتي مش//اهده شد در حاليكه بيش از 80 درصد از حجم مبادالت فراب//ورس در اختيار بازارهاي اول و دوم قرار گرفت. در جريان بازار س//ه نماد »كيميا«، »حخزر« و »كپرور« پس از برگزاري مجمع عمومي عادي س//االنه صاحبان سهام و تقسيم سود نقدي هر سهم، با محدوديت دامنه نوس//ان قيمت تا سقف 50 درصد بازگشايي شده و پن//ج نماد »پش//اهن«، »كورز«، »ولراز«، »س//امان« و »خفن//اور« به منظور برگ//زاري مجم//ع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام در روز سهشنبه 27 تيرماه در پايان معامالت امروز متوقف شدند. همچنين روز گذشته عنوان بيشترين افزايش قيمت به نام نمادهاي »شليا«، »غمينو« و »سرود« ثبت شد و در سمت مقابل نمادهاي »حسير« و »ميدكو« بيش//ترين افت قيمتي را تجربه كردند. نماد »ميدك//و« عالوه بر اينك//ه دو و نيم واحد كاهش قيمت داش//ت، بي//ش از يك واحد نيز اثر منف//ي بر آيفكس بر جاي گذاشته و آيفكس با يك واحد افت در ارتفاع 910 واحدي ايستاد؛ اين در حالي است كه اثر مثبت از جانب نمادهاي »ذوب«، »بپاس« و »زاگرس« تا س//قف 0/38 درصد مانع از افت بيشتر شاخص كل شد. نگاهي به تابلوي تسهيالت مسكن نش//ان ميدهد كه نماد «9512هست» بيش//ترين حجم و ارزش مبادالت//ي را به خود اختصاص داده و امتياز تس//هيالت مس//كن خرداد 96 با بيشترين قيمت خريدوفروش شده است. متقاضيان و فروشندگان اوراق تسه امروز بيش از 78 هزار ورقه تسهيالت مسكن به ارزش افزون بر 60 ميليارد ريال را دس//ت به دس//ت كردن//د. در تابلوي ابزارهاي نوي//ن مالي نيز بالغ بر 564 ه//زار ورقه بهادار تغيير مالكيت يافت كه ارزش//ي افزون بر 557 ميليارد ريال را رقم زد. در همين حال تابلوهاي مبادالتي بازار پايه ميزبان جابهجايي بيش از 41 ميليون سهم به ارزش 86 ميليارد ريال بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.