دادوستد داغ فلز سرخ

Jahan e-Sanat - - NEWS - فرابورس

روز گذش//ته مس در تاالر محصوالت صنعتي ومعدني بورس كاال، شاهد معامله 610 تن مس مفتول، يك هزار و 500 ت//ن مس كات//د و دو هزار تن مس كمعيار بود. به گزارش بورس كاال، طي اين روز در تاالر يادش//ده 48 تن ميلگرد، پنج هزار تن ش//مش بلوم،02 هزار تن تختالC، 60 تن ش//مش روي، شش تن كنسانتره فلزات گرانبها و 140 تن س//ولفورموليبدن معامله ش//د. شايان ذكر است تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروش//يمي نيز ش//اهد معامله يكهزار و 477 تن مواد شيميايي، دو هزار و 59 تن مواد پليمري، 12 هزار و 350 تن وكيوم باتوم، 12 هزار و 930 تن لوبكات، يكهزار تن گوگرد و هشت هزار و 836 تن قير بود. همچنين تاالر صادراتي بورس كاال نيز در اين روز دادوستد 19 هزار و 710 تن انواع قير را تجربه كرد. تاالر محصوالت كش//اورزي بورس كاال ه//م معامله چهار هزار تن گندم خوراكي، 675 تن ش//كر سفيد و 300 تن ذرت دانهاي را طي اين روز تجربه كرد. عالوه براين، شش هزار و 885 تن جو دامي نيز در قالب طرح قيمت تضميني در اين تاالر معامله شد. همچنين 40 هزار قطعه جوجه يك روزه در بازار فرعي بورس كاال به فروش رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.