رشد 156 درصدي سود »خراسان«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پتروشيمي خراسان صورتهاي مالي منتهي به 29 اسفند 1396 را با س//رمايه يكهزار و 789 ميليارد و 912 ميليون ريال به صورت حسابرسي نشده، منتش//ر كرد. شركت پتروشيمي خراسان در دوره سهماهه يادشده مبلغ 508 ميليارد و 385 ميليون ريال سود خالص كس//ب كرد و به هر س//هم مبلغ 284 ريال س//ود اختصاص داد كه نس//بت به دوره مشابه در سال گذش//ته معادل 159 درصد افزايش داشته است. همچنين »خراسان« سود انباشته پاياندوره يادشده را مبل//غ 626 ميليارد و 801 ميليون ريال اعالم كرده اس//ت. يادآوري ميشود اين شركت فرابورسي در دوره مشابه در سال 59، مبلغ 199 ميليارد و 186 ميليون ريال سود خالص و 111 ريال سود به ازاي هر سهم شناسايي كرده بود. شركت پتروشيمي خراسان، داليل تغييرات واقعي دوره منتهي به 31 خرداد 1396 )حسابرسي نشده( را نسبت به اطالعيه پيش//ين به شرح زير اعالم كرد: محاسبه ميانگين قيمت خوراك گاز در سه ماهه اول 96 طبق نامه اعالم شده معاون برنامهريزي نظارت بر هيدروكربوري ش//ركت نفت مبل//غ دو هزار و 925 ريال و نرخ سوخت به مبلغ يكهزار و 320 ريال براي هر مترمكعب لحاظ و پرداخت شده است. كل مقدار گاز مصرفي 131 ميليون و 596 هزار و 773 مترمكعب بوده كه شركت گاز سهم خوراك را 47/9 درصد و س//هم سوخت را 52/1 درصد محاسبه و در قبوض لحاظ شده است. نرخ فروش محصول اوره آزاد براساس قيمتهاي بورس و فروش اوره به اتحاديههاي تعاوني به نرخ مصوب دولتي ش//ش هزار و 125 ريال و نرخ فروش اوره صادراتي براس//اس نرخ جهاني FOB خليجفارس محاسبه ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.