انتشار عملكرد يكماهه »تاپيكو«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

س//رمايهگذاري نفت و گاز و پتروش//يمي تامين صورت وضعيت پرتفوي يكماهه منتهي به 31 خردادماه 1396 را با سرمايه 43 هزار و 500 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده، منتشر كرد. شركت سرمايهگذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 67 هزار و 803 ميليارد و 192 ميليون ريال و ارزش بازار 89 هزار و 675 ميليارد و 693 ميليلون ريال در سبد سهام خود داش//ت. بهاي تمام شده سهام بورس//ي اين شركت طي دوره معادل يك ميليارد و 276 ميليون كاهش يافت و در پايان دوره به مبلغ 67 هزار و 801 ميليارد و 916 ميليون ريال رسيد. ارزش بازار آن نيز با كاهش يك هزار و 153 ميليارد و 644 ميليون ريال، مبلغ 88 هزار و 522 ميليارد و 49 ميليون ريال محاس//به ش//د. اين شركت در ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده دو ميليارد و 46 ميليون ريال به مبلغ چهار ميليارد و 202 ميليون ريال واگ//ذار كرد و از اي//ن بابت معادل چهار ميليارد و 156 ميليون ريال سود شناسايي كرد. همچنين »تايپكو« در دوره يادشده چند شركت بورسي را به مبلغ 770 ميليون ريال خريداري كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.