»وبشهر« تنها خريدار بود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

توسعه صنايع بهشهر صورت وضعيت پرتفوي يكماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1396 را با سرمايه ثبت شده هفت هزار و 21 ميليارد و دو ميليون ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت توسعه صنايع بهشهر در ابتداي دوره يك ماهه منتهي به 31 خردادماه 96 تعدادي از س//هام چند شركت بورسي را با بهاي تمامشده چهار هزار و 159 ميلي//ارد و 865 ميلي//ون ريال و ارزش بازار س//ه هزار و 754 ميليارد و 656 ميليلون ريال در س//بد سهام خود داشت. بهاي تمام ش//ده سهام بورسي اين ش//ركت طي دوره يادشده تغييري نكرد در حاليكه ارزش بازار آن با كاهش 178 ميليارد و 600 ميليون ريال به مبلغ سه هزار و 576 ميليارد و 56 ميليون ريال رسيد. اين شركت در ماه گذشته تعدادي از سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده 244 ميلي//ون ريال به مبلغ يك ميليارد و 520 ميليون ريال واگذار و از اين بابت معادل يك ميليارد و 276 ميليون ريال سود شناسايي كرد. همچنين »وبش//هر« در دوره يادشده سهام هيچ شركت بورسي را خريداري نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.