تعادل در پرتفوي »ختوقا«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ//روه صنعتي قطع//ات اتومبيل ايران ص//ورت وضعيت پرتفوي س//رمايهگذاريها در دوره يكماهه منتهي به 31 خردادماه 96 را با سرمايه معادل 650 ميليارد ريال به صورت حسابرسي نشده منتشر كرد. شركت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران در ابتداي دوره يك ماهه يادش//ده تعدادي از س//هام چند شركت بورسي را با بهاي تمام ش//ده 164 ميلي//ارد و 831 ميليون ري//ال و ارزش بازار معادل 537 ميليارد و 421 ميليون ريال در س//يد س//هام خود داشت. بهاي تمام شده سهام اين شركت طي دوره يك ماهه يادشده بدون تغيير ماند، در حال//ي ك//ه ارزش بازار آن با كاهش 41 ميلي//ارد و 803 ميليون ريالي در پايان دوره به مبلغ 495 ميليارد و 618 ميليون ريال رسيد. اين ش//ركت در دوره يك ماهه يادشده سهام هيچ شركت بورسي را خريد و فروش نكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.