افزايش 23 درصدي عملكرد »خكاوه«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سايپاديزل صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 را با سرمايه دو هزار و 635 ميليارد و 713 ميليون ريال به صورت حسابرس//ي شده منتشر كرد. شركت سايپا ديزل در دوره 12 ماهه يادشده مبلغ دو هزار و 471 ميليارد و 859 ميليون ريال زيان خالص كسب كرد و به هر سهم مبلغ 938 ريال زيان اختصاص داد كه نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 23 درصد بهبود را نشان ميدهد. »خكاوه« زيان انباشته پايان دوره مذكور را مبلغ 10 هزار و 860 ميليارد و 286 ميليون ريال اعالم كرده است. يادآوري ميشود اين شركت در دوره مشابه در سال 49، مبلغ دو هزار و 558 ميليارد و س//ه ميليون ريال زيان خالص و يك هزار و 218 ريال زيان به ازاي هر سهم شناسايي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.