ابالغ نحوه ارائه صورتهاي مالي شركتها براساس

Jahan e-Sanat - - NEWS - بازارهاي کااليي

سازمان بورس نحوه ارائه صورتهاي مالي شركتها براس//اس را ب//ه همه ناش//ران اوراق بهادار و حسابرسان معتمد سازمان ابالغ كرد. به گزارش سنا، در حال//ي به تازگي بانك مركزي در بخش//نامهاي با متذكر شدن سه بند مهم، خواستار تنظيم صورتهاي مالي سال 95 بانكهاي بورسي و غيربورسي براساس نمونه ابالغي شد كه حسن اميري، عضو هياتمديره و معاون نظارت بر بورسها و ناش//ران سازمان بورس چهار تصميم اين نهاد را درخصوص تهيه صورتهاي مالي شركتها مبتني بر اعالم كرد. در همين حال مدير نظارت بر ناش//ران سازمان بورس شرايط ارائه صورتهاي مالي بانكها و موسس//ات اعتباري براس//اس اس//تانداردهاي حس//ابداري ايران را اعالم كرد. س//عيد محمدعليزاده، مدير نظارت بر ناش//ران س//ازمان بورس، نحوه ارائه صورتهاي مالي بانكها و موسسات اعتباري طبق استانداردهاي حسابداري ايران را به كليه بانكها و موسسات اعتباري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تمامي حسابرسان معتمد ابالغ كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.