يك مقام رسمي تحليل كرد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS - تصميم

اگ//ر بانكه//ا در زم//ان كمبود نقدينگي، س//پرده ب//ا قيمت گران نگيرند، اي//ن تفاهم بهترين راهكار ب//راي كاه//ش غيردس//توري نرخ س//ود بانكي اس//ت، با اين تصميم حق//وق س//هامداران بانكه//ا نيز حفظ ميشود. علياصغر پورمتين، كارشناس بانكي در گفتوگو با سنا ضمن بي//ان اين مطلب درخصوص تفاهم سياستگذاران بانكي با مديران بانكها ب//راي تغيير مدل پرداخت نرخ س//ود بانكي و كاهش نرخ سود به 15 درصد گفت: اين تصميم براي نظام بانكي بسيار حائز اهميت است. به گفته وي اگ//ر بانكها همكاري الزم را در اجراي اين تفاهم داشته باشند و از طريق سود عليالحساب به سپردهگذاران تسهيالت بدهند، هزين//ه تمام ش//ده بانكها كاهش يافت//ه و س//ود تس//هيالت نيز كم ميش//ود. اين كارش//ناس بانكي با اش//اره به اينكه اي//ن تفاهم اتفاق مباركي در نظام بانكي است، اظهار داش//ت: مشكل اين است كه وقتي بانكه//ا دچ//ار كمب//ود نقدينگي ميش//وند براي فرار از نرخ جريمه 34 درص//دي، س//پردههاي گران ج//ذب ميكنن//د. وي با اش//اره به اينك//ه اگ//ر بانكه//ا از اين مقطع عب//ور كنن//د كه در زم//ان كمبود نقدينگي س//پرده ب//ا قيمت گران نگيرند، اي//ن تفاهم بهترين راهكار براي كاهش غيردستوري نرخ سود بانكي اس//ت، اظهار داش//ت: با اين تصميم حقوق س//هامداران بانكها نيز حفظ ميشود. پورمتين در پاسخ به سوالي درباره اينكه براساس اين تفاهم اگر سرمايهگذاري بانكها در زمان سررس//يد كمتر از 15 درصد سود شناسايي كند، تكليف چيست، گفت: بانك بايد براي سرمايهگذاري بررسيهاي الزم را داشته باشد و در جايي س//رمايهگذاري كند كه سود كمتر از 15 درصد نداش//ته باش//د. به گفت//ه وي، اي//ن تصميم عالوه بر رعاي//ت حقوق س//پردهگذاران، حافظ حقوق س//هامداران ميشود. س//هامداران بانكها مهمترين ركن ماهوي بانكها هستند و از آنجا كه زيان بانكها و مخارج اضافي بانك به ضرر س//هامداران است اين اقدام ميتواند منافع ه//ر دو گروه يعني سپردهگذار و سهامدار را با هم حفظ كند. به گفته پورمتين، اين تصميم باعث تقويت و رونق بازار سهام نيز ميشود. اين عضو هياتمديره بانك خصوصي درخصوص اينكه بانكها براي اج//راي اين تفاه//م مقاومت نميكنن//د، افزود: نبايد يكش//به انتظار تغيير داش//ت اما با توجه به ش//رايط جديد بانكه//ا و الزام به اجراي سيستم گزارشدهي و نظامنامه اخير بانك مركزي درباره الزام//ات كفاي//ت س//رمايه بانكها مجبور هستند به سمت كاهش نرخ س//ود حركت كنند. اين كارشناس بانكي درباره تاثير كاهش نرخ سود بر اقتصاد كش//ور گفت: نرخ باالي س//ود بانك//ي از مهمتري//ن داليل ركود اقتصادي است. باال بودن نرخ س//ود به ركود دامن ميزند. با اين نرخ س//ود باال تولي//د ديگر مقرون بهصرف//ه نيس//ت و توليدكنندگان ترجي//ح دادند س//رمايه خود را در بانكها بگذارند و س//ودهاي باالي 20 درصد دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.