فرار از حبس تجاری

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه بازرگانی- با توجه به مناقشات و بحرانهای سیاس//ی که طی سالهای اخیر در کش//ورهای خاورمیانه و حاشیه خلیجفارس شکل گرفته است، فضا برای توسعه تجارت خارجی ایران که مدتها وابس//ته به این کش//ورها بوده، نامساعد شده است. بنابراین در حال حاضر یکی از ضرورتهایی که در حوزه توسعه تجارت خارجی ایران وجود دارد، گسترش روابط تجاری با کش//ورهایی به جز طرفهای تجاریسنتیدیرینهاستتابهاینشکل، در صورت ایجاد مشکل در روابط تجاری ایرانباکشورهایهمسایهوهمچنینایجاد بحران در کشورهایی مانند عراق، سوریه ...و فضا برای همکاری مش//ترک تجاری محدودنشود.

باتوجهبهاینموضوعکهچالشجدی را برای تجارت ایران به وجود آورده از قرار معلوم فعاالن اقتصادی بر آن ش//دند تا کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا را نیز برایسبکیجدیدازتجارتانتخابکنند. بهدنبالاینتقسیمتیمتجاریویتنامروز گذشته مهمان وزیر صنعت و جمعی از فعاالناقتصادیایرانبود.

اگرچ//ه به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، روابط تجاری ایران و ویتنام با رشد 120 درصدیروبهروشدهاستاماهمچنان موانعی مانند عدم ارتباطات معمول بانکی بین دو کشور باعث شده تا سطح مناسبات تجاری بین ایران و ویتنام قابل قبول نباشد. بر همین اساس نهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام با حضور وزیرصنعت،معدنوتجارت،وزیرکشاورزیو توسعهروستاییویتنام،رییسسازمانتوسعه تجارتایرانوبرخیدیگرازفعاالناقتصادی برگزارشدکهبهدنبالآن،تفاهمنامههمکاری ایران و ویتنام با حضور محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کش//ورمان و نوین سون کونگ، وزیر کشاورزی و توسعه روس//تایی ویتنام در محل سازمان توسعه تجارت امضا شد. در این مراسم نعمتزاده خواستار تسریع در برقراری روابط بانکی بین دو کش//ور و طراحی و آمادهسازی نقشه راه همکاریهایاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی دو کشور در دو ماه آینده شد. همچنین در این مراسم دو طرف بر نامناسب بودن روابط تجاری فعلی بین دو کش//ور تاکید کرده و خواهان دستیابی به حجم روابط تجاری دو میلیارد دالری در آینده شدند. البته این در حالی است که سون کونگ تاکید کرد: رقم دو میلیارد دالر برنامهریزی شده برای توسعه مراودات اقتصادی دو کشور رقم کمی است وبایدافزایشیابد.

سطحمناسباتتجاریقابلقبول نیست

در نهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام، در خصوص ارتقای مبادالتتجاریومراوداتمالیبیندوکشور مذاکراتی صورت گرفت. نعمتزاده در این دیدار از هدفگذاری برای دستیابی به مراودات اقتصادیدومیلیارددالریباویتنامخبردادو گفت:سطحمناسباتتجاریواقتصادیدو کشوراکنونقابلقبولنیست.

وی در خص//وص مبادالت محصوالت پتروشیمیباویتنامگفت:مابهسرمایهگذاران ویتنامیدربخشپتروشیمیخوشامدگفتهو بر این باوریم که میتوانیم نیاز شما را در این حوزه کامال تامین کنیم؛ این در حالی است که با توجه به عضویت ویتنام در کشورهای آ سه آن، این کشور میتواند به عنوان هاب محص//والت ای//ران بوده و در توس//عه بازار محصوالت ایرانی به ما کمک کند. کشور ما هم با عضویت در کشورهای اکو و با توجه به عضویت در کشورهای اوراسیا که به تازگی امضا کردهایم، میتواند به ویتنام در خصوص حضوردراینبازارهاکمککند.

وزیرصنعتبااشارهبهظرفیتهایتولید دارودرکشورگفت:ماسعیمیکنیمهیاتیرا دراینزمینهبهویتناماعزامکنیمتاباثبتدارو بتوانمحصوالتموردنیازراتامینکرد.

نعمتزادهادامهداد:شرکتهایمهندسی و پیمانکاری ایرانی در کشورهای بزرگ دنیا در حال ارائه خدمات ساخت نیروگاه و سد هس//تند و ما امیدواریم این ش//رکتها در کش//ور شما هم با ارائه این خدمات، حضور موثریداشتهباشند.اینعضودولتیازدهم تاکید کرد: ایران تقریبا میتواند کل نیازهای تاسیساتبرقویتنامراباکیفیتبینالمللی تامینکند؛ضمناینکهدربخشهایصنعتی عالقهمندیمدرزمینههایمختلفهمکاری کنیم که نمونه آن، بوکسیت، آلومینیوم و تجهیزاتپزشکیاستکهمیتواننیازهای ویتنامراتامینکرد.ویتصریحکرد:بسیاری از محصوالت ایرانی، با کیفیت باال و قیمتی رقابتیدرمنطقهآمادهعرضهاست.

وزیرصنعتبااشارهبهضرورتلغوروادید بین ایران و کش//ورهای دیگر گفت: صدور روادی//د و ویزا باید برای تجار و بازرگانان دو کشور تسهیل شود و امیدواریم روزی برسد که لغو روادید بین دو کشور اتفاق بیفتد که این موضوع را با وزیر امور خارجه ایران مطرح خواهیم کرد. وی همچنین به حملونقل هوایی بین دو کش//ور اشاره کرد و گفت: ما به دنبال پروازهای مستقیم بین دو کشور هستیم،البتهسالهایگذشتهبهدلیلناتوانی درخریدهواپیماهایمناسبنمیتوانستیم ارتباطهواییخوبیداشتهباشیم؛امادرحال حاضراینمشکلدرحالبرطرفشدنبوده وباتعاملباشرکتهایهواپیماییبزرگدنیا، میتوانیمپروازمستقیمداشتهباشیم.

مانعتراشیآمریکابرایپیوستن ایران به WTO

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درادامهگفت:باوجوداینکهایرانجزواولین کشورهایی بود که درخواست پیوستن به WTO رادادهاستامابهخاطرمخالفتهای آمریکا و مسایل سیاسی درخواست ما عقب افتاده است در حالیکه ما هیچ مشکل فنی نداریم و امیدواریم که این مشکل نیز حل شود و در این زمینه نیازمند حمایت ویتنام هستیم.وزیرصنعت،معدنوتجارتبابیان اینکهسرمایهگذاریمشترکمیتواندمنجر به توس//عه همکاریهای دو کش//ور باشد، گفت: یک شرکت ویتنامی اکنون در قشم سرمایهگذاری و فعالیت خود را شروع کرده است که از این بابت خوشحالیم و امیدواریم ک//ه میزان فعالیتهای مش//ترک افزایش یابد و بالعکس نیز امیدوار به سرمایهگذاری شرکتهایایرانیدرویتنامهستیم.

نعمتزادهگفت:شما)ویتنام(نیازبهگچ دارید.بنابراینتوصیهمیشودکهدراینزمینه شرکتهایشمادرایرانسرمایهگذاریکنند و آن را از کشورمان تامین کنند. همچنین برای س//اخت ماش//ینهای خطوط تولید تجربیاتمناسبیداریمکهآمادگیدراختیار قرار دادن آن به ویتنام وجود دارد.

ویاظهارکرد:پیشنهادمیکنیمدوکشور تادوماهآیندهنقشهراهیبرایهمکاریهای مشترکتهیهودراختیاریکدیگربراینهایی شدنقراردهند.همچنینپیشنهادمیشود دهمیناجالسکمیسیونمشترکدوکشور نیز در ویتنام برگزار ش//ود و ما مهمان شما باش//یم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:ازحضورشرکتنفتویتنامدردناتشکر میکنیموامیدواریممنجربهسرمایهگذاری و تولید مشترک شود. وی همچنین گفت: از برگزاری نمایشگاه اقتصادی شما در ایران و همچنین بالعکس در ویتنام اس//تقبال میشود.برگزاریجلساتسهماههباحضور معاونان وزیر معرفی شده در دو طرف بسیار الزم است و رفتوآمدهای تجاری، صنعتی و تخصصیازایرانبهکشورشماوبالعکسیکی از برنامههای جدی برای افزایش اطالعات از یکدیگراست.

وی با اشاره به لزوم راهاندازی پایگاه اطالع اینترنتی برای اطالعرسانی روابط اقتصادی دوکشورگفت:یکسایتاینترنتیبایدبرای روابط دو کشور ایجاد شود تا دو طرف به آن دسترسی داشته باشند، از این طریق نظرات انعکاسشدهپاسخدادهمیشود.

نعمتزادهگفت:ظرفیتتجارتبینالملل ویتنام خوب و بهتر از کشور ماست بنابراین میتوانیم از تجارب کش//ور ش//ما استفاده کنی .م

پیش/نهاد کاه/ش 6 درصدی مالیاتبرارزشافزودهطال

محمدرضانعمتزادههمچنیندرحاشیه این اجالس، در پاس//خ به سوالی مبنی بر تعطیلیهشتهزارواحدتولیدیطالگفت: هشتهزارواحدتولیدیطالدرکشوروجود ندارد و ممکن است این تعطیلیها مربوط به صنوف جواهرسازی باشد. وزیر صنعت، مع//دن و تجارت با تاکید بر اینکه تعطیلی این واحدها ربطی به زمان کنونی ندارد، بیان داشت:بهخاطرسختگیریهاییکهدرزمان تحریمهادرورودوخروجفلزاتگرانبهاانجام شد، مشکالتی برای این صنوف پیش آمد اما روزبهروز با مصوبات بانک مرکزی و ستاد اقتصاد مقاومتی مشکالت این بخش حل خواهد شد البته باید در این زمینه آزادسازی شود و یکی از موانع هم ارزشافزوده است.

وی ادامه داد: براس//اس الیحهای که به مجلستقدیمشده،پیشنهادماایناستکه ارزش افزوده در بخش طال و جواهر و فلزات گرانبهااز9 درصدبهسهدرصدکاهشیابدو امیدوارماینالیحهدرمجلسبهقانونتبدیل شود.ویباتاکیدبراینکهکمیسیونمشترک اقتصادی بین دو کشور از چهار سال پیش متوقف شده بود، گفت: در نهمین اجالس کمیسیونمشترکاقتصادیدوکشوربرای توسعهروابطبانکیجلساتیبرگزارشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بر اساس توافقات و تفاهمنامههایی که بین بانکهای مرکزی دو کشور به امضا رسیده است، بانکهای عامل دو کشور مجاز شدند روابطراهرچهسریعتربرقرارکنند.

ویباتاکیدبراینکهبهتدریجروابطبانکی ایران با سایر کشورها عادی میشود، گفت: روابط بانکی بین ایران با اغلب کش//ورهای اروپای//ی حتی در قالب یک بان//ک را آغاز کردهایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد:حتیروابطبانکیباکشورهایژاپن،هند، کره جنوبی و سنگاپور آغاز شده و امیدواریم اینروابطبهزودیگسترشیابد.

نعمتزاده در ادامه با اشاره به جمعیت 100 میلیون نفری ویتنام تصریح کرد: این کش//ور به لحاظ جمعیت روبهرشد است و درسالگذشته091 میلیارددالرصادرات داشتهاست.ویبیانکرد:براساسگزارشی که ارائه دادهاند، در ش//ش ماه ابتدای سال میالدیهم001 میلیارددالرحجمصادرات آنها بوده است. همچنین نوین سون کونگ، وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در ادامه این مراسم به عالقهمندی کشورش در افزایشمناسباتسیاسیوتجاریواقتصادی اشاره کرد.

اولویتباقراردادتوافقنامهتعرفه ترجیحی

همچنی//ن در ادامه ای//ن اجالس وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام با اشاره به نشست مشترک روسای بانک مرکزی دو کشورگفت:بعدازتوافقهایبانکیقطعاتجار ایران و ویتنام میتوانند راهکارهای پرداخت را پیدا کنند و من هم از معاون بانک مرکزی ویتنام خواس//تم تا بعد از نهمین اجالس کمیسیون مش//ترک اقتصادی دو کشور موضوعراپیگیریکند.

نوین سون کونگ همچنین با اشاره به قرارداد تعرفه ترجیحی بین دو کشور بیان کرد: امضای توافقنامه ترجیحی در اولویت کار ما قرار دارد و امضای این توافقنامه به نفع هر دو کشور است. از وزارت تجارت و صنعت ویتنام هم خواستهایم موضوع پیشنویس تجارت ترجیحی با ایران بررسی و به دولت اعالم شود. مکملتوسعهاقتصادی نوینسونکونگ با اشاره به لزوم افزایش س//طح روابط اقتصادی و تج//اری ایران و ویتنام،گفت:دوکشورمیتوانندباهمکاری مثبتسازنده،مکملاقتصادوتجارتیکدیگر باشند. وی افزود: روابط دیپلماتیک ایران و ویتنامازس//ابقه54 سالهبرخورداراست.با این حال سفر مقامهای عالیرتبه دو کشور در ماههای گذش//ته اوج این مناسبات بود. این در حالی است که دو کشور ظرفیت زیاد و همچنین اشتراکات فرهنگی فراوانی برای توسعهمناسباتخوددارند.سونکونگافزود: ویتنامعضوسازمانتجارتجهانیاستو21 توافقتوسعهتجارتآزادباسایرکشورهاامضا کردهاست.همچنیناینکشورسیاستباز وهمگراییبهسمتهمکاریهایاقتصادی و تجاری را با کشورهای منطقه و جهان در دس//تور کار خود دارد. وی بیان کرد: حجم اقتصادویتنامساالنه02 میلیارددالراست و توس//عه روابط اقتصادی با ایران به حجم س//االنه دو میلیارد دالر در کوتاهمدت را در دستور کار داریم. این مقام مسوول ویتنامی گفت:نتیجهمثبتامضایتوافقایرانو1+5 فرصتخوبیبرایتوسعههمکاریهایایران با سایر کشورهای جهان است که رشد5/4 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 یکی از این دستاوردها بود که جای خوش//حالی دارد. وی با اشاره به رشد71/5 درصدی اقتصادی ویتنام در س//ال 2016 تصریح کرد: این کشور در شش ماه نخست 2017لا//س بی//شاز001 میلی//ارددالر صادرات داشته است که در مقایسه با مدت مشابهسالگذشتهمیالدی21 درصدرشد دارد.سونکونگادامهداد:بهتازگیطرفهای تجاریواقتصادیدوکشورچهارگروهکاری وفنیتوافقهمکاریداشتندکهدرچارچوب کمیسیونهمکاریمشترکسعیمیکنیم آنهارااجراییکنیم.

وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام اضافه ک//رد: دو کش//ور از یکدیگر کمبود اطالعات دارند و به این منظور باید سفرهای بیشتریبهکشورهاییکدیگرداشتهباشند. وی پیشنهاد کرد دو معاون وزیر از سوی دو کشور برای پیگیری همکاریهای اقتصادی معرفی شوند. سون کونگ با اشاره به امضای مجددیادداشتتفاهممشترکشیالتیبین دوکشورکهپیشازایندرسال9002 نیز امضا شده بود، تصریح کرد: کنترل کیفیت محصوالت کشاورزی، قرنطینه بهداشتی و قرنطینههایدامیونباتاتبیندوکشورباید در اسرع وقت نهایی و اجرایی شود.

این مقام مسوول ویتنامی تصریح کرد: ویتنام در دوران رش//د و توسعه خود به سر میب//رد و به همین منظور نیازمند مصالح ساختمانی، نفت و انرژی ارزان ایران است و درزمینههایسیمان،آلومینیوموبوکسیت میتوانندمکملهمدیگرباشند. ویتنامبهدنبالصادراتبرنج رییس سازمان توسعه تجارت نیز در این مراسماظهارکرد:ویتنامیهابرایبهبودتراز تجاری خود به دنبال صادرات برنج به ایران هستند و امیدوارم مانند گذشته برنج خود را به ایران صادر کنند. خسرو تاج یادآور شد: کلصادراتویتنامبهایران04 میلیوندالر بوده که این امر نش//ان میدهد تراز تجاری صادراتکاالیغیرنفتیمابهاینکشورمثبت است.معاونوزیرصنعتبابیاناینکهتوسعه همکاریهایبانکیدربهبودروابطدوکشور موثر است، گفت: مذاکراتی در این خصوص درحالانجاماستبهطوریکهمقاماتبانکی ویتنام در ایران حضور داشتند و با همتایان خود در ایران دیدار کردند.

خسروتاج گفت: توسعه خدمات فنی و مهندسی و صادرات کاال نیازمند پشتیبانی بانکی است که امیدواریم این شرایط هر چه زودتر بهبود یابد. وی افزود: انواع ماهیهای دریایی ایران میتواند به کشور ویتنام صادر شود همانطور که سال گذشته صادر شد امابرایتوسعهصادراتاینمحصولنیازمند توافقاتقرنطینهایهستیمبههمینمنظور روز گذشته توافقاتی انجام شد که میتواند منجربهتوسعهصادراتمادربخششیالت شود. خس//رو تاج همچنین یادآور شد که آمادگیبرقراریتعرفههایترجیحیمیاندو کشوروجودداردتادرآیندهبهسمتتجارت آزادبااینکشورحرکتکنیم.

معاون وزیر صنع//ت همچنین گفت: درباره تولید مشترک آلومینیوم در ایران نیز صحبتهایی شده و در مجموع باید اشاره کرد که انگیزه باالیی برای توسعه روابط در بخشهایمختلفیادشدهوتوسعهتوریسم وجود دارد.

تحریمها اثری در روابط ایران و قطرنداشت

خس//روتاج در ادامه صحبتهای خود دربارهتجارتایرانباقطرگفت:قطریکیاز کشورهایهمسایهایراناستکهایرانیهای زیادی در آنجا حضور دارند و رفتوآمد میان دو کشور در گذشته وجود داشته و دارد به طوریکهحتیموضوعتحریمهانیزاثریدر روابطمانداشتامادرماههایگذشتهصادرات ما به این کشور بیشتر شده است. وی گفت: بیشترین نیاز قطر در مقطع فعلی به مواد غذایی است که محصوالت غذایی ما اکنون در این کش//ور وجود داشته و به طور مرتب صادر میشود. وی با اشاره به حجم کوچک بازارقطرگفت:مشکلیبرایصادراتبهقطر نداریم به طوری که جمعیت این کشور تنها 2/4 میلیون نفر است و هرگز با بازار بزرگی مانند روسیه قابل مقایسه نیست. جمعیت روسیه08 تا09 برابرجمعیتقطراستو تنها یکی از استانهای ما میتواند نیاز قطر راتامینکند.

راهاندازیش/رکتهایترکدر ایران

رییسسازمانتوسعهتجارتهمچنین در ادامه تاکی//د کرد: در خصوص راهاندازی شرکتهای ترک در ایران هیچ گونه تخلفی صورتنگرفتهوهمهچیزدرچارچوبقانون انجامشدهاست.خسروتاجدرپاسخبهسوالی مبنیبرانتقاداتصورتگرفتهدربارهحضور ویدرمراسمافتتاحیهیکفروشگاهترکیهای توضیح داد: اوایل ماه جاری خبردار ش//دیم که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نس//اجی در فضای مجازی نامهای منتشر کرده و بر اساس آن، این گونه اعالم شده که قرار است فروشگاهی مربوط به کشور ترکیه در ایران ایجاد و راهاندازی شود. وی ادامه داد: پیرو این موضوع از سوی سفارت ترکیه این مساله را پیگیری کرده و یادآور شدیم که اگر قرارباشداینمرکزتوسطدولتترکیهایجاد ش//ود، باید اقدامی متقابل باشد. کمااینکه ایجاد و راهاندازی چنین مراکزی در خصوص کش//ورهای متعدد انجام گرفته اس//ت. ما در پیگیریهای خود تاکید کردیم که اگر چنین روندی حاکم است چرا درخواستی صورت نگرفته و اگر قرار بر آن است که این فروشگاهمربوطبهعرضهکاالهایترکباشد، باید حتما طبق قوانین و دستورالعملهای ایرانعملکنند.معاونوزیرصنعت،معدن و تجارت اف//زود: در آن دوره اینگونه اعالم ش//د که طبق قوانین ایران این شرکت به ثبت رسیده و وظیفه آن تنها بازاریابی است. چنین موضوعی نیز بر اساس قوانین کامال موجه است و هر کشوری میتواند در ایران شرکتهاییرابهثبتبرساندتابرایبازاریابی درکشورفعالیتکند. هیچخالفیرخنداده خس//روتاج ادامه داد: اما پ//س از ایجاد این ش//رکت برخی از شرکتهای قدیمی ترک که در ایران حضور داش//تند از جمله ترکیش ایرالین، دفتر مرکزی خود را به این ساختمان منتقل کردهاند یا به عنوان مثال برخی شرکتهای مبلسازی ترکیه به این ساختمان آمدند اما باید توجه داشت که این موضوع به معنای واردات قطعی نبوده و در زمینه مقررات، قوانین مربوطه مورد توجه قرار دارد. از سوی دیگر طبق همین قوانین هرشرکتایرانینیزمیتوانددرترکیهبهثبت رسیدهوبازاریابیکند.بههمیندلیلدرانجام این کار از نظر قانونی هیچ خالفی رخ نداده است.رییسسازمانتوسعهتجارتباتاکید بر اینکه همچنان برای واردات از ترکیه باید مقرراتمختلفموردتوجهقرارگرفتهوحق گمرکیپرداختشود،گفت:اماایجادشرکتی به منظور بازاریابی به هیچ عنوان غیرقانونی نبوده و تاکید داریم فعالیت و ایجاد این مرکز تابع قانون و مقررات بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.