-نوع،کمیتوکیفیتکاال:

Jahan e-Sanat - - NEWS -

-تضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار:000,000,002ریال -پیشپرداخت:بهمیزان52 درصدمبلغاولیهقرارداددرمقابلارائهتضمینمعتبر -مدتاعتبارپیشنهادها:09 روزاززمانگشایشپاکاتمرحلهاول -شرایطمتقاضی:داشتنتوانمالی،تجربهکافیومرتبط،حسنسابقه،ظرفیتتولید)جهتتولیدکنندگانکاال(،ثبتدرسامانهالکترونیکخریدکاالیوزارتنفت)PE(، ارائهگواهینظامتضمینکیفیتوهمچنیناساسنامه،آگهیآخرینتغییرات ازواجدینشرایطشرکتدرمناقصهدعوتمیگرددحداکثرظرفمدت7 روزپسازانتشارنوبتدومآگهی،ضمندریافتکدعضویت5 رقمی)ایرانکد(ازتارنمای 08338381623ربامنقیرطزااردوختساوخرد،WWW.IRANCODE.IR بهادارهتدارکاتکاالارسالوتاییدیهدریافتنمایند.پسارپایانمهلتدریافتدرخواستها، فرم استعالم ارزیابی کیفی از طریق آدرس الکترونیک wogpc@chmail.ir دراختیارمتقاضیانحضوردرمناقصهقرارخواهدگرفت. متعاقبااسنادمناقصهازهمانطریقبهآدرسالکترونیکمناقصهگرانیکهامتیازارزیابیکیفیالزمراکسبنمودهاندارسالمیگردد.مهلتتحویلپیشنهادهاوتاریخگشایش پاکاتفنیومالیدراسنادمناقصهاعالمخواهدشد. تاریخانتشارنوبتاول:91/40/6931 تاریخانتشارنوبتدوم:62/40/6931 WWW.WOGPC.IR

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.