از برند فرش ایرانی تنها توهم باقی است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

به نظر میرسد فرش ایرانی که زمانی دارای ارج و قرب خاصی بود، دیگر در معرضتوجهقرارنداردچراکهبازاریابیمناسبیبرایاینکاالانجامنمیشود. در همین خصوص رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران گفت: فرش ایرانی مدتهاست به دلیل دور ماندن از بازارهای جهانی جایگاه خود را از دست داده و از برتری برند فرش ایرانی جز توهمی در ذهن خودمان چیزی باقی نمانده است. رضی حاجی آقامیری، درباره وضعیت فرش ایران در بازار جهان، گفت: پس از توافق هستهای بهواسطه آزادسازی صادرات فرش ایران به آمریکا شاهد رشد مقطعی در این حوزه بودیم که آن هم مشخص بود دوام چندانی نخواهد داشت و بعد از این مقطع، صادرات فرش نسبت به دورههای قبل،تغییرمحسوسیراتجربهنکرد.

او با تاکید بر اینکه فرش ایرانی سالهاس//ت بازار خود را از دس//ت داده اس//ت، گفت: برای به دست آوردن دوباره بازار باید کار نو انجام دهیم، باید بازاریابی و بازارسازی کنیم ضمن اینکه برای رقابتی کردن قیمت کاالی خود در بازارهای جهانی، باید به تولیدکننده کمک کنیم تا کاالی باکیفیت و با قیمتمناسبتولیدکند.

رییسکمیسیونتوسعهصادراتاتاقایرانافزود:بخشعمدهاینوظایف برعهدهدولتاستوازتوانبخشخصوصیخارجاستامادولتنهدانشاین کار را دارد و نه گوش شنوایی که توصیههای خبرگان این عرصه را بشنود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.