کاوه زرگران رییس اتاق ایران و برزیل شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهان صنعت«- با هدف گسترش روابط تجاری میان ایران و برزیل، اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در تاریخ هجدهم تیرماه به طور رسمی افتتاح ش//د. این اتاق اولین و تنها اتاق مش//ترک بازرگانی ایران با یکی از کشورهایآمریکایجنوبیاست.درهمینراستاپسازبرگزاریاولینجلسه هیاتمدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل، کاوه زرگران به عنوان رییس این اتاق انتخاب شد.

اعضای برگزیده در اولین جلسه رسمی هیاتمدیره، کاوه زرگران را به عنوان رییس اتاق مش//ترک ایران و برزیل انتخاب کردند. همچنین مسلم ناصری و فرهاد آگاهی به عنوان نواب رییس و بهزاد درخور، حسن مهربانی یگانه، محسن امینی و مهدی جهانبانی به عنوان اعضای هیات رییسه انتخاب شدند.

پیش از این پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران در مراسم افتتاح این اتاق مشترک ابراز امیدواری کرد با تاسیس این اتاق مشترک همکاری و کار اقتصادی با برزیل توسعه پیدا کند. وی گفت: تا زمانی که اتاقهای مشترک دیگری در منطقه آمریکای التین تش//کیل شود باید از این ظرفیت برای همکاریباکشورهایمنطقهآمریکایالتیناستفادهکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.