مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس با شرایط خاص

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایسنا- آنطور که معاون دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزش//کی اعالم کرده، بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان غذا و دارو و دیگر دستگاههای نظارتی مانند سازمان استاندارد مصرف خمیر مرغ در سوسیس و کالباس کمتر از 60 درصد با شرایط خاصی مجاز اعالم ش//ده اس//ت و برای دریافت مجوز تولید این محصول در کش//تارگاهها و مراکز بس//تهبندی مذاکره و بررسیهای کارشناسی همچنان ادامه دارد.

فرهمند صالحزاده در این خصوص اظهار کرد: بر اساس این شروط که در اصالحیه اس//تاندارد فرآوردههای گوشتی سوسیس و کالباس آمده تاکید ش//ده که کارخانجات سوسیس و کالباسی که در پروانه تولیدش//ان مجوز تولید و مصرف خمیر م//رغ را دارند، میتوانند در این فرآوردههای گوشتی تا 60 درصد از خمیر مرغ استفاده کنند، به شرطی که در همان کارگاه و زیر نظر نمایندگان دستگاههای نظارتی مذکور تولید و در همان شیفت کاری به مصرف برسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.