زعفرانهای دپو شده در بازار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- به دلیل روانه شدن زعفرانهای دپو شده در منازل به بازار، قیمت زعفرانحدودششدرصدکاهشپیداکرد.نایبرییسشورایملیزعفرانبا بیاناینخبرگفت:قیمتهرکیلوگرمزعفرانبینپنجتاششدرصدکاهش یافته و درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم از این محصول حداقل سه میلیون 900و هزارتومانوحداکثرپنجمیلیونو003 هزارتوماناست.غالمرضا میری درباره دالیل کاهش قیمت این محصول افزود: کسانی که برای سود بیشتر زعفران را خریداری و در منازل خود دپو کرده بودند، در حال حاضر با نزدیک شدن به آغاز فصل برداشت جدید، محصوالت خود را به بازار عرضه کردهاندوآنهارابههرقیمتیکهخریدارانمایلهستند،بهفروشمیرسانند تا روی دستشان نماند. از طرفی مصرف داخلی این محصول افت کرده و همین امر یکی دیگر از دالیل کاهش قیمت زعفران است.

ویدربارهآخرینوضعیتصادراتطالیسرخگفت:هنوزگمرکآماری در این زمینه اعالم نکرده و اصال نمیتوان برآورد کرد که شرایط به چه صورت بوده و چقدر محصول تاکنون از کشور صادر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.