ﮔﺮه ﺍﺻلﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣصﺮف

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهانصنعت«-آبوكشاورزياز مهمترينموضوعاتآيندهايراناست.كه نهتنهاحياتشانبهيكديگروابستهاست بلكه حيات اقتصاد و زندگي بسياري از مردم نيز به آنها وابسته است.

در حال حاضر بحران و كمبود آب در كشور و كاهش منابع آب تجديدشونده و ذخاي//ر زيرزميني، تخليه روس//تاها، گسترش بيابانها و فرونشست زمين، پايين رفتن سطح آبهاي زيرزميني، خش//ك ش//دن درياچهها و تاالبها و برخي از رودخانهها و تشديد ريزگردها از مهمترين چالشهاي حوزه آب است.

ع//الوه بر اين افزايش دما و تبخير و تغييرات آب و هوايي كشور و ناپايداري مص//ارف آب به دلي//ل مصرف بيش از ظرفيت منابع آب كشور را نيز ميتوان از ديگر چالشها عنوان كرد.

س//اخت و بهرهبرداري از 54 سد از جمله س//د گتوند در خوزستان، صدور مج//وز به افتتاح پروژهه//اي آبي بدون ارزيابي زيستمحيطي، حفر بيش از 82 هزار حلقه چاه كشاورزي برقدار در مدت شش سال به خصوص در حوالي درياچه اروميه، صدور سهبرابري مجوز سه روزه براي حفاريه//اي چاه هزاران متري و افزايش57 ميلياردمترمكعبيبهبيالن منفي54ميلياردمترمكعبيبرداشتآب از جمله اقدامات نامناسب در هشت سال دولت احمدينژاد بود.

ناسا هشدار داده كه با روند تغييرات آب و هوايي و استفاده بيرويه آب ايران تا 40 - 30 سال ديگر به بياباني وسيع تبديل ميشود. اتفاقي كه اگر رخ دهد اي//ران با بحراني عظي//م روبهرو خواهد شد. قطعا كشاورزان كه 92 درصد آب ايران را مصرف ميكنند، نهتنها بحران اقتصادي را پيشرو خواهند داشت بلكه ايران با مشكالتي از جمله كمبود مواد غذايي، مهاجرت و حاشيهنشيني مواجه ميشود.

از همين رو دولت يازدهم كه با شعار محيطزيستيواردعرصهمديريتكشور شد با وجود اينكه با بحرانهاي عظيمي كه دولت پيش//ين به وج//ود آورده بود دست به گريبان بود سعي كرد كشور را از بحران نجات دهد.

در مجموع دولت يازدهم نگاه خاصي به حل بحران آب در ايران داشته اما آنچه مبرهناستوجودخشكسالي51 ساله در كش//ور است كه با تدبير چهار ساله قابل رفع نيست و نياز به مديريت جامع و درازمدت دارد.

در همين راس//تا وزير نيرو ش//نبه شب با حضور در يك برنامه تلويزيوني توضيحاتي را درخصوص وضعيت آب و پروژهه//اي مربوط به آن و همچنين مشكالت قيمت آب بيان كرد.

حمي//د چيتچيان گف//ت: زماني ك//ه دول//ت يازدهم آغاز ب//هكار كرد 144 س//د در ح//ال اجرا ب//ود، اما با مطالعاتي كه انجام شد تعداد 50 سد به دليل عدم بهرهمندي از پيوستهاي زيستمحيطي و شاخصهاي فني از دستوركار خارج شد.

وي به تشريح عملكرد وزارت نيرو در چهار سال گذشته پرداخت و گفت: يكي از مهمترين كارهايي كه در چهار سال گذش//ته انجام شد تدوين و ابالغ سند آمايش آب بود، سندي كه نشان ميداد در 609 دشت كشور و حوضههاي آبريز ش//شگانه وضعيت آب به چه صورت است و بايد با توجه به وضعيت كنوني آب، چه ميزان را استخراج و به چه ميزان به بخشهاي مختلف آب تعلق گيرد تا در وضعيت حال و آينده دچار مش//كل كمآبي نشويم.

چيتچي//ان اف//زود: همچنين در ابتداي اين دولت ساالنه 10/8 ميليارد مترمكعب براي مصارف زيستمحيطي در نظر گرفته ش//د ت//ا در حقابههاي زيستمحيطيمغفولنماند.

وي تصري//ح كرد: از ابتداي دولت تا امروز 34 س//د افتتاح و آبگيري شده و سه س//د نيز قرار است در روزهاي آتي در كرمانش//اه و همدان به بهرهبرداري برسد.

وزير نيرو ادامه داد: ميزان آبي كه از طريق اين س//دها قابل استحصال اس//ت 4/5 ميليارد مترمكعب است و اين آمار در نوع خود بيس//ابقه است چراكه آمارها نش//ان ميدهد تا قبل از پيروي انقالب ساالنه 500 ميليون مترمكعب به آب قابل استحصال كشور اضافه ش//ده است و از پيروزي انقالب تا اي//ن دولت بهطور متوس//ط 800 ميلي//ون مترمكعب بوده ام//ا در اين دولت به تنهايي س//االنه يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب به آب قابل استحصال كشور اضافه شده است.

همچني//ن وي اضافه كرد: در چهار سال گذشته به 5400 روستاي كشور آبرساني شد كه اميدواريم تا پايان اين دولت حدود 800 روستاي ديگر نيز به اين آمار اضافه شود.

وزير نيرو تاكيد كرد: در سال 95 به تنهاييبه8592 روستايكشورآبرساني شدكهاينآماربهتنهاييبرابربا01 سال قبل از دولت يازدهم است.

چيتچيان خاطرنشان كرد: در حال حاضر ميزان كل منابع آبي كشور حدود 100 ميليارد مترمكعب است كه حدود 92 درصد آن در بخش كشاورزي، شش درصد در بخش ش//رب و دو درصد در بخش صنعتي مصرف ميشود.

وزير نيرو در پاس//خ به سوالي مبني بر علت مصرف بيرويه آب در كش//ور گفت: مص//رف بيرويه آب در كش//ور ناش//ي از مس//ايل اجرايي نيست بلكه عمدتا ناشي از واقعي نبودن قيمت آب در كشور است.

وي ادامه داد: در حال حاضر وزارت نيرو براي تامين هر مترمكعب آب هزار تومان هزين//ه ميكند ام//ا تنها 450 تومان از اين پول را از مشتركين دريافت ميكن//د، مس//لما در چنين وضعيتي نميتوان از مش//ترك انتظ//ار مصرف درس//ت و اس//تفاده از تكنولوژيهاي كممصرف را داشت.

وزير نيرو تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه تامين منافع ملي در درازمدت بسيار مهمتر از منافع كوتاهمدت مش//تركين اس//ت و نبايد با سياستهاي نادرست مناب//ع مل//ي را دس//تخوش رضاي//ت كوتاهمدت مشتركين كنيم.

وي در پاس//خ ب//ه علت ب//اال بودن هدررف//ت آب در كش//ور نس//بت ب//ه كش//ورهاي اروپايي اظهار داشت: بايد توجه داش//ت كه ش//بكههاي آب عمر مشخصي دارند و بازسازي آنها نيازمند هزينه بااليي است كه شركتهاي آب و آبفا از پس آن بر نميآيند.

چيتچي//ان اف//زود: در حال حاضر اتالفدرشبكههايآبحدود42 درصد استكهتنها31 درصدآنهدررفتفني است و بقيه به قديمي بودن كنتورهاي آب،انشعابهايغيرمجاز ...برميگردد. وي تصريح كرد: كاهش هر يك درصد تلفات آب حدود ه//زار ميليارد تومان هزينه دارد كه البته با برنامهريزيهايي كه انجام ش//ده قرار است ساالنه حدود 1200 ميلياردتومانبهاينامراختصاص يابد.

چيتچيان در مورد انسداد چاههاي غيرمجاز در چهار س//ال گذشته اظهار داشت: انسداد چاههاي غيرمجاز در چهار سال گذش//ته از جمله دستوركارهاي وزارت نيرو بوده و در چهار سال حدود 30 هزار چاه غيرمجاز مسدود شد.

وزير نيرو در مورد استفاده از منابع آبي ژرف نيز گفت: مطالعات نشان ميدهد در عم//ق هزار ت//ا دو هزار متري منابع آبي وجود دارد كه امكان دسترس//ي به آنها است اما بايد توجه داشت كه برخي از اين مناب//ع غيرقابل تجديد و برخي ديگ//ر از طريق گس//لها قابل تغذيه هس//تند كه اگر اس//تحصال نشوند به درياهاي آزاد ميريزند و نميتوان از آنها استفاده كرد.

وي تاكي//د ك//رد: در ح//ال حاضر مطالعات آبهاي ژرف در اس//تانهايي چون فارس، سيستان و بلوچستان، يزد و خراس//ان جنوبي در حال انجام است ام//ا بايد توجه داش//ت كه اين آب تنها براي مصارف شرب و صنعت خواهد بود نه كشاورزي.

وزي//ر ني//رو در ادام//ه در م//ورد اختالفهاي موجود بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در مورد تحويل آب به كشاورزان اظهار داشت: معتقديم وزارت جهاد كشاورزي نبايد از آب حاصل از روشهاي نوين آبياري براي توس//عه سطح زيركشت استفاده كند چراكه اين امر مانع نفوذ آب به داخل زمين ميشود و مناب//ع آبي را در آينده با خطر جدي مواجه خواهد كرد.

وي اضافه كرد: قدم اول در مديريت منابع آب، اندازهگيري ميزان آب تحويلي به مشتركين اس//ت و اميدواريم نصب وس//ايل اندازهگيري ب//ا كمك دولت و مجلس تا انتهاي برنامه ششم به اتمام برسد.

وزير نيرو خاطرنشان كرد: زماني كه دولت يازدهم ش//روع به كار كرد 144 سد در حال اجرا بود اما با مطالعاتي كه انجام ش//د تعداد 50 سد به دليل عدم بهرهمنديازپيوستهايزيستمحيطي و شاخصهاي فني از دستور كار خارج شد. عالجبخشيسدگتوند وزير نيرو در مورد آخرين وضعيت س//د گتوند، درياچه اروميه، هامون و خوزس//تان نيز اظهار داش//ت: مساله عالجبخشي و رسيدگي به سد گتوند از سوي كارگروهي متشكل از وزارت نيرو، س//ازمان برنام//ه، وزارت جهاد كشاورزي و محيطزيست به دانشگاه تهران واگذار شده است كه با مطالعات انجام ش//ده اميدواريم در چند س//ال آين//ده بتواني//م اين موض//وع را حل كنيم.

وي افزود: قبل از اين دولت س//طح درياچه اروميه ساالنه حدود 40 درصد كاه//ش يافت ام//ا بحمدهلل ب//ا وجود بارندگيهاي خوب و البته اقدامات موثر وزارت نيرو و دولت ما توانستيم در طول چهار س//ال گذشته وضعيت درياچه را تثبيت كرده و در حال حاضر به سمت احياي كامل حركت ميكنيم.

چيتچيان در مورد هامون نيز گفت كه مذاك//رات خوبي با طرف افغاني در حال جريان است كه اميدواريم به نتايج مطلوبي براي هر دو طرف برسيم.

وزير نيرو همچنين در مورد وضعيت خوزستان گفت: اخيرا در سفري كه به اين اس//تان داشتهام پنج شبكه آبياري و زهكش//ي براي احي//اي دوباره حدود 32 هزار هكتار نخلستان اين استان به بهرهبرداري رسيد و همچنين سه سد س//لولي نيز براي ممانع//ت از ورود آب شور دريا به بهمنشير و اروند رود نيز به بهرهبرداري رسيد.

افزايش5/2 برابرينيروگاههاي تجديدپذير

چيتچي//ان در ادامه در مورد علت مصرف باالي برق در كش//ور بهويژه در روزهاي اخير تابستان اظهار داشت: در حال حاضر هزين//ه توليد هر كيلووات س//اعت برق حدود 120 تومان اس//ت ام//ا تنها 66 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت از مش//تركين دريافت ميشود. مس//لما اين امر نيز باعث ميش//ود تا مصرفكننده كنترلي روي مصرف خود نداشته باشد.

وزي//ر نيرو گفت: با آغ//از كار دولت يازدهم ن//رخ برق افزايش يافت اما اين افزايش به اندازه نرخ تورم نبود و اكنون حدود 54 تومان در هر كيلووات برق در حال ضرر هستيم و اين سبب ميشود توان ما براي تعمير و نگهداري تاسيسات كم شود.

وزي//ر نيرو افزود: ت//ا االن هيچگونه قطعي برق//ي در كش//ور بهدليل عدم كفايت توليد نداشتهايم و تنها مشكلي كه وجود دارد اين اس//ت كه در برخي مناطق به دليل كمبود شبكه انتقال و فوق توزيع با افت ولتاژ روبهرو هستيم كه آن نيز بس//يار به ن//درت و در حال مرتفع شدن است.

وي تصريح كرد: مصرف برق صنايع در يك سال گذشته حدود 11/7 درصد افزايش داشته است كه اين امر ميتواند خبر خوبي براي صنعت كشور باشد اما عمده مشكل ما در مصرف بيرويه برق در بخش غيرمولد است كه اميدواريم با همكاري مردم اين ميزان كاهش يابد.

وزير نيرو در مورد اقدامات انجام شده در بخش برق در چهار س//ال گذش//ته گفت: در مدت چهار س//ال گذشته به كليه روستاهاي باالي 10 خانوار كشور برقرس//اني ش//د، چندين پست 400 كيلوولت نصب شد و ظرفيت منصوبه نيروگاههايتجديدپذيركشور5/2 برابر شده است و به صورت تصاعدي در حال رشد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.