تالش عربستان براي ايجاد تعادل در بازار نفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه انرژی- عربستان كه چندان در رسيدن به هدف خود از كاهش توليد نفت موفق نبوده است، همچنان اميدوار است با بهكارگيري استراتژي ديگري بتواند شاهد بهبود بازار نفت و تسريع روند تعادل باشد.

اوپك با وجود اينكه به دنبال حذف مازاد انبار نفت و فرآوردهها در كشورهاي توسعهيافته و بازارهاي در حال ظهور و رساندن حجم انبارها به سطح ميانگين سالهاي اخير بود اما با وجود اجراي موفق توافق اوپك در نيمه اول سالجاري ميالدي به موفقيت نرسيد.

اين موضوع به دو دليل رخ داده؛ از طرفي توليد نفت آمريكا سريعتر و بيشتر از حد پيشبيني شده افزايش يافته و از طرف ديگر تقاضا هم اندكي كمتر از سطح پيشبينيشده رشد كرده است.

از همينرو عربس//تان سعودي اينبار قصد دارد از كاهش چشمگير ذخاير نفت آمريكا براي متقاعد كردن بازار نفت درباره به وقوع پيوستن تعادل مجدد و افزايش قيمتهاي نفت استفاده كند.

اين كشور صادراتش را به همه مقصدها كاهش داده اما كاهش صادرات به آمريكا اهميت ويژهاي دارد زيرا ذخاير آمريكا در معرض توجه بيشتري هستند و بزرگترين تاثير را بر قيمتها دارند.

عربستان تالش ميكند با كاهش صادرات خود به آمريكا به منظور كاهش ميزان ذخاير تجاري از قيمتهاي نفت حمايت كند.

عربستان سعودي تالش ميكند با كاهش صادرات خود به آمريكا به منظور كاهش ميزان ذخاير تجاري از قيمتهاي نفت حمايت كند. طبق گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا، واردات نفت خام آمريكا از عربستان سعودي در چهار هفته منتهي به 7 ژوئيه، به كمتر از 900 هزار بشكه در روز رسيد.

واردات آمريكا از عربستان سعودي به پايينترين نرخ از سال 2015 رسيده و به كندترين روند براي اين وقت از سال در بيش از پنج سال گذشته رسيده است.

به گفته يك منبع آگاه در صنعت نفت عربستان، واردات آمريكا از اين كشور در ماه آگوست كاهش بيشتري پيدا ميكند و به كمتر از 800 هزار بشكه در روز خواهد رسيد.

آمريكا بيش از 40 درصد ذخاير نفت و فرآوردههاي نفتي موجود در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي را در اختيار دارد و ذخاير اين كشور به جاي اينكه مانند س//اير كشورها به صورت ماهانه گزارش شود، به صورت هفتگي منتشر ميشود.

به همين جهت ذخاير نفت و فرآوردههاي نفتي آمريكا توجه زيادي از سوي معاملهگرانوتحليلگراننفتراجلبميكندوميتواندتاثيربزرگيبرقيمتهاي جهاني نفت داشته باشد.

تغيي//رات در ذخاير نف//ت خ//ام و فرآوردههاي نفتي آمري//كا اغلب براي منعكسك//ردن تغيي//رات در تعادل مي//ان عرضه و تقاض//اي جهاني ارزيابي ميشود.

عربستان سعودي پس از كانادا بزرگترين تامينكننده نفت خام آمريكا بوده و در سال 2016 بهطور متوسط 1/1 ميليون بشكه در روز نفت به پااليشگاههاي آمريكاي//ي فروخت. بزرگترين صادركننده نفت اوپك با محدود كردن عرضه اميدوار است ذخاير نفت آمريكا را كاهش دهد و به معاملهگران بدبين ثابت كند كه تعادل مجدد بازار جهاني سرانجام در جريان است.

به نظر ميرسد اين استراتژي تا حدي موفقيت زودهنگام داشته و ذخاير نفت خام آمريكا زودتر و سريعتر از حد معمول در سه ماهه دوم و سه ماهه سوم تا سال 2017 كاهش يافته است.

ذخاير نفت خام آمريكا به ميزان 40 ميليون بشكه از پايان مارس در مقايسه باهشتميليونبشكهدرمدتمشابهسال6102 كاهشيافتهاست.ذخايرنفت خام آمريكا اكنون تنها سه ميليون بشكه باالتر از مدت مشابه سال 2016 است در حالي كه در پايان مارس 35 ميليون بشكه باالتر از مدت مشابه سال گذشته بود. عمده كاهش ذخاير نفت خام به فعاليت پااليش باال نسبت داده شده اما واردات كمتر نيز احتماال نقش تعيينكننده و مهمي داشته است.

اوپك به همراه س//اير توليدكنندگان ش//امل روسيه در راستاي توافقي كه از ژانويه س//الجاري ميالدي آغاز ش//ده و تا مارس 2018 ادامه خواهد يافت، موافقت كردهاند توليدشان را حدود 1/8 ميليون بشكه در روز كاهش دهند. با اينهمه رشد بيش از01 درصدي توليد آمريكا از اواسط سال6102 و همچنين افزايش توليد نيجريه و ليبي، تالشهاي مذكور براي حذف مازاد عرضه به بازار را تضعيف كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.