اتصال پااليشگاه فازهاي 22 تا 24 پارسجنوبي به شبكه سراسري انتقال گاز

Jahan e-Sanat - - NEWS -

از مهمتري//ن اقدامات دولت يازدهم توس//عه بزرگترين ميدان گازي جهان در اين دوره بود و حاال ش//اهد تكميل عمليات اتصال خط خروجي پااليشگاه فازهاي ‪23 22،‬ و 24 پارسجنوبي به شبكه سراسري هستيم.

در س//ال گذش//ته فازهاي 17 و 18 تكميل و در ابتداي امسال راهاندازي شدند. بخشهايي از فازهاي ‪20 91،‬ و 21 نيز در ماههاي اخير به بهرهبرداري رسيدند. پيش از اين نيز فازهاي ‪15 21،‬ و 16 بهطور كامل توسط دولت يازدهم راهاندازي شده بودند.

توليد گاز در پارسجنوبي در دولت يازدهم با بهرهبرداري از 11 فاز، حدود دو برابر شده و از روزانه 285 ميليون مترمكعب به 575 ميليون مترمكعب افزايش يافته است.

شماري از فازهاي پارسجنوبي كه نسبت به ساير فازها پيشرفت كمتري داش//تند، پس از تكميل فازهاي قديمي و آزادسازي منابع مالي و فني، مورد توجه قرار گرفتند و به س//رعت در حال توس//عه هس//تند كه از جمله آنها ميتوان به فازهاي ‪23 22،‬ و 24 اش//اره كرد.

به گزارش ش//ركت ملي نفت ايران، مجري طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارسجنوبي با اشاره به راهاندازي واحد هواي ابزار دقيق و بخش//ي از تاسيس//ات خش//كي اين پااليش//گاه اعالم كرد: ساير س//رويسهاي پش//تيباني پااليشگاه، تا ش//هريورماه امسال بهطور كامل راهاندازي ميشوند. فرهاد ايزدجو پيشرفت پااليشگاه فازهاي 22تا 24 پارسجنوبي را 89 درصد اعالم كرد و درباره زمان اولين مرحل//ه بهرهب//رداري از اين فازها گفت: در ص//ورت تخصيص گاز ت//رش از فازهاي 67، و 8 مطاب//ق برنامه زمانبندي امكان عمليات شيرينس//ازي گاز در رديف اول شيرينسازي پااليشگاه اين فازها، از آذرماه امسال فراهم خواهد شد.

به گفته اين مجري طرح، اتصال پااليشگاه فازهاي 22 تا 24 به خط گاز ترش )آيگت (5 انجام شده و عمليات تكميلي اتصال اين خط هم تا اواخر مردادماه به پايان ميرسد.

ايزدجو همچنين از تكميل خط خروجي اتصال پااليش//گاه اين فازها به شبكه سراسري انتقال گاز خبر داد و گفت: تا پيش از دريافت گاز از حوزه مخزني اين فاز، امكان عمليات شيرينسازي و تزريق به خط سراسري با دريافت گاز ترش از آيگت 5 محقق خواهد شد.

پيش از اين مجري طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارسجنوبي از تكميل عمليات حفاري در موقعيت س//ه س//كو از مجموع چهار سكوي اين فازها خبر داده و گفته بود: با دريافت لولههاي سيآراي

از شركت ملي نفت ايران تا مهرماه امسال، عمليات نصب اين لولهها در هر چهار سكو آغاز شده و پس از آن عمليات تكميلي چاهها در مدت شش ماه پاياني سال انجام ميشود.

طرح توسعه فازهاي 22 تا 24 پارسجنوبي با هدف توليد روزانه 56/6 ميليون مترمكعب گاز ترش، 75 هزار بش//كه ميعانات گازي، 400 تن گوگرد، دو هزار و 870 تن الپيجي و دو هزار و 740 تن اتان در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.