شرکت نفت فالت قاره ایران

Jahan e-Sanat - - NEWS - 1-شمارهمناقصه: 2-موضوعمناقصه:خریدپروژکتور 6-متقاضیان

در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/ تامین کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحلهای اقدام نماید. بدینوسیلهازشرکتهاییکهسابقهوتواناییارائهپیشنهادرادارندجهتشرکتدرفراخوانارزیابیکیفیدعوتبهعملمیآید. fld-9505909

ex 3-آخرینمهلتدریافتاسنادارزیابیکیفی:5 روزپسازانتشارآگهینوبتدوم 4-آخرینمهلتارائهپیشنهاداتمتقاضیان:41 روزازتاریخآخرینمهلتدریافتاسنادارزیابیمیباشد. 5-تواناییارائهضمانتنامهشرکتدرفرآیندارجاعکاربهمبلغ000/000/531 ریالدرصورتکسبحداقلامتیازقابلقبول

میتوانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخشمناقصاتتهیهنمایند. 7-متقاضیانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترباکارشناسپروندهبهشماره03624932-120 تماسحاصلنمایند. 8-محلارسالپیشنهادات:تهران،خیابانولیعصر)عج(،باالترازمسجدبالل،نرسیدهبهتقاطعمدرس،خیابانخاکزاد،پالک21،طبقه9،اتاق61-9،کمیسیونمناقصات. 9-مناقصهگرانیکهازابتدایسال5931 درمناقصاتمشابه)درحدودمناقصهحاضر(توسطشرکتنفتفالتقارهایرانارزیابیوحداقلامتیازالزمراکسبنمودهاند، نیازی به ارائه مجدد مدارک و فرم ارزیابی نداشته و صرف اعالم آمادگی کتبی آنها در موعد مقرر جهت شرکت در مناقصه کفایت میکند. تکمیلجداولارزیابیالزامیمیباشد.عدمتکمیلجداولمنجربهردکیفیپیشنهاددهندگانمیگردد. شمارهمجوز:5771.6931

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.