بیتوجهیعمومی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروهجامعه-پسازتوفانهای021روزهشن و خاک در هر سال در استان سیستانوبلوچستان به خصوص مناطق زابل و زاهدان، این بار مردم نجیب و تالش//گر این مناط//ق به خصوص در شهرهایبلوچستان،وسطچلهتابستانباسیلی ویرانگر از پس آن توفانها روبهرو شدهاند. سیلی در ایرانشهر ظرف سه روز گذشته با بارندگي که در 50 س//ال اخیر بيس//ابقه بوده است. توفان گردوخاکباس//رعت101 کیلومترتاروزقبل از سیل جریان داشت اما به ناگاه با جاري شدن سیل،قطعيآبوبرقشهرایرانشهرودههاروستا را دربرگرفت. اینها بحرانهای زیستمحیطی، طبیع//ی و غیرطبیعی بود ک//ه ظرف چند روز گذشته سیستانوبلوچستان را در برگرفته است. پس از این س//یل، ستاد مدیریت بحران توسط مقامات دولتی هم تشکیل شد اما همه چیز با تاخیرپیشرفت.

همچنی//ن در منطقه غریبآباد ایرانش//هر سیلبندتخریبشدهوسیلبهشهررسیدوباعث تخریب0001 خانهروستاییوشهریشد.توفان وسیلعالوهبرخانههابهنخلستانهانیزخساراتی وارد کرد و این یعنی کس//ب و کار و فروش این مناطقنیزتحتتاثیرسیلقرارگرفت.درحالیکه رسانهها بسیار عادی از کنار سیل این منطقه از سیستانوبلوچستانعبورکردهاندوخبرگزاریها تصاویر و اخبار بسیار کمی از این سیل و خسارات و اتفاقات آن ارائه دادند، هنوز آثار سیل در زندگی مردم ایرانشهر رخنمایی میکند.

یک//ی از اث//رات آسیبرس//ان این س//یل نم کش//یدن یک منزل خش//ت وگلي و فرو ریختن آن بود. عم//ده منازل این مناطق در سیستانوبلوچستان خشت و گلی است. همین چند ماه پیش بود که سیلی ویرانگرتر که تنها نکت//ه مثبت آن برطرف کردن موقتی عطش خشکس//الیهای 18 ساله اس//تان بود، اتفاق افتاد و در آن س//یل ه//م، خانهها و کپرهای بسیاری تخریب شد و اما مردم با وجود تخریب کپرهایش//ان باز هم از وجود آب راضی بودند، آنقدر که بیآبی مش//کالت و فش//ار به مردم بلوچستان وارد کرده بود. در همین سیل اخیر ایرانشهر، یک نفر فوت کرده و سه نفر مصدوم شدهاند. همچنین آب و برق برخی مناطق قطع شد و آب منطقه نیکش//هر و ایرانشهر بعد از 30 ساعت در این گرمای سیستانوبلوچستان وصل ش//د. خاطرنشان میشود به گفته یکی از شهروندان منطقه بلوچستان، مردم بخش بمپور بعد از 30 ساعت توسط سپاه ایرانشهر و با تانکرهای آبرس//انی، به آب رسیدند و این خود نشاندهنده ضعف دولت در امدادرسانی و آبرسانی به موقع است، با وجود اینکه نیروهای هالل احمر به حدود 500 نفر امدادرس//انی و غذارسانی کردند. به گفته راشکی، رییس هالل احمرسیستانوبلوچستاندرزمینهامدادرسانی گف//ت: به 92 نفر از آس//یبدیدگان اس//کان اضطراری داده ش//د و 21 خودروی گرفتار در سیالب توسط نیروهای جمعیت هالل احمر رها ش//دهاند.از سویی دیگر فرماندار ایرانشهر در خص//وص وضعیت خس//ارتهای وارده به شهر عنوان کرد: زیرساختهاي شهرمان توان مقاومت دربرابر چنین بارندگيها و توفانهایي را ندارد.یکی از شهروندان ایرانشهر نیز میگوید: برخالف سیل زمستان سال گذشته در ایرانشهر، این بار هیچیک از ارگانهاي مسوول آمادگي الزم براي مقابله با سیل را نداشتند و غافلگیر شدند. شاید به دلیل اینکه وسط تابستان انتظار توفان و سیلرانداشتند.بهدلیلتغییراقلیمیوباتوجهبه بروز سیل در شهرهای مختلف کشور در تابستان ظرف س//الهای اخیر، باید پیشبینی سیل در این فصل حتما وجود داشته باشد و تمهیدات الزم در خصوص آن اندیشیده شود اما از آنجا که مدیریتبحراندرکشورماخوددچاربحراناست وناکارآمدوکمتوانعملمیکند،امدادرسانیهای آنان با تاخیر و مش//کالت زیادی همراه است.از سویی دیگر این شهروند میگوید:جاده جدید ساختند، زمانی که دیدند خشکسالي است و امکان بروز س//یل نیس//ت، پلهاي قدیمي را حذف کردند. به همین دلیل س//یل به سمت خانههای مردم گسیل شد. حاال متوجه شدهاند باید شش پل بسازند. همین سوءمدیریتها و بیتدبیریه//ا و عدم پیشبینیهای به موقع باعث بروز این خس//ارات و آسیبها به مردم سیستانوبلوچس//تان در طول این س//الها شده است.

وضعیت روس/تاها پس از سیل وخیم است

نماینده سیستانوبلوچس//تان در شورای عالی استانها نیز در گفتوگو با میزان عنوان کرد: وضعیت خانههای روستایی در برخی از شهرهای استان سیستانوبلوچستان به دلیل سیل اخیر در منطقه وخیم بوده و الزم است به روستاییان کمک شود.

مسعود دهمرده در این زمینه گفت: یکی از مشکالت اصلی شهروندان شهرهای مختلف سیستانوبلوچستان بادهای 120 روزه است و به این خاطر، تعداد قابل توجهی از شهروندان استان را ترک کردهاند. با این اوصاف، وضعیت در اس//تان سیستانوبلوچس//تان و شهرهای مختلف استان در برخی روزها به حدی وخیم اس//ت که اگر روزی س//رعت توفان 60 تا 70 کیلومتر در س//اعت باش//د، این سرعت برای شهروندان عادی به نظر میرسد.

سیل اخیر در استان سیستانوبلوچستان خسارتهای زیادی را به خانههای شهروندان واردکردهوبهگفتهنمایندهسیستانوبلوچستان در شورای عالی استانها، وضعیت در برخی از روستاهای شهرهایی از قبیل ایرانشهر و قصرقند بسیار وخیم است.دهمرده توسعه اشتغال در استان سیستانوبلوچستان را یک الزام دانست و اظهارکرد: در حوزه اشتغال، فضای مناسبی در استان سیستانوبلوچستان موجود است اما سرمایهگذاران به دلیل شرایط ویژه استان، این ریسک را نمیکنند که در سیستانوبلوچستان حضور پیدا کنند.

وی با اش//اره به حضور گس//ترده ساکنان اس//تان سیستانوبلوچس//تان در استانهای دیگر به خصوص اس//تان گلستان اذعان کرد: در حال حاضر شاهد هستیم که به دلیل معضل اشتغال در استان سیستانوبلوچستان، بسیاری از س//اکنان این استان به س//ایر استانها به خصوص استان گلستان عزیمت کرده و در این استانها به مشاغل کاذب از جمله دستفروشی روی آوردهاند.

دهمرده با بیان اینکه »به ظرفیتهای استان سیستانوبلوچستان توجه نمیشود«، گفت: در اس//تان سیستانوبلوچستان ظرفیتهای زیادی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد اما به این ظرفیتها توجه نشده و تعداد گردشگران حاضر در استان چندان قابل توجه نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.